Ministerieel Besluit van 13 juni 2017
gepubliceerd op 03 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204018
pub.
03/08/2017
prom.
13/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204018

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 mei 2017;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.06, programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om de tenlasteneming van de facturen van 2017 van de opdracht met betrekking tot de hervorming van de wetten op de onteigeningsprocedure mogelijk te maken, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 31 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 10 naar programma 06 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 10 01.01.01

850

850

-

- 31

850

819

OA 11 12.06.06

15

15

-

+ 31

15

46


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 juni 2017.

C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^