Ministerieel Besluit van 13 mei 2003
gepubliceerd op 21 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 109 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011322
pub.
21/08/2003
prom.
13/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MEI 2003. - Ministerieel besluit nr. 109 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 4 augustus 1992, 8 december 1992, 11 februari 1994, 6 juli 1994, 5 juli 1998, 30 oktober 1998, 11 december 1998, 11 april 1999, 7 januari 2001, 10 augustus 2001, 17 juli 2002 en 20 december 2002 en bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001, inzonderheid op de artikelen 74 en 75;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste netto-actief bedoeld in artikel 75, § 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 augustus 1992, 25 februari 1996 en 20 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt erkend onder het nummer voor zijn naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van kredietopeningen, overeenkomstig het artikel 1, 12°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet : 204376 F. Van Lanschot Bankiers België N.V., Jan van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen.

Art. 2.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide persoon wordt ingetrokken daar zij geen activiteiten meer uitoefent bedoeld in artikel 74 van dezelfde wet : 103791 Franklin Mint N.V., Louis Schmidtlaan 119, bus 2, 1040 Brussel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 13 mei 2003.

Brussel, 13 mei 2003.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^