Ministerieel Besluit van 13 mei 2011
gepubliceerd op 27 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Werthplatz 54

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011203331
pub.
27/07/2011
prom.
13/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Werthplatz 54


De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Gelet op de artikelen 4 tot 6 van het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen, gewijzigd bij de decreten van 4 maart 1996, 21 oktober 1996, 18 maart 2002, 25 juni 2007, 16 juni 2008 en 15 maart 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op de aanvraag om erkenning die de stad Eupen op 20 januari 2011 heeft ingediend;

Gelet op de inspectie van de woningen op 18 februari 2011 en het desbetreffende verslag van 18 februari 2011, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen aan de Werthplatz 54 te 4700 Eupen wordt voorlopig voor de duur van één jaar verlengd.

Art. 2.Dit besluit geldt van 1 februari 2011 tot en met 31 januari 2012.

Art. 3.De huisvestingsdienst van de stad Eupen is bevoegd voor de sociale begeleiding van de personen die in de erkende noodopvangwoningen ondergebracht zijn.

Art. 4.De inrichtende macht van de bovengenoemde noodopvangwoningen krijgt een afschrift van dit besluit.

Eupen, 13 mei 2011.

H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^