Ministerieel Besluit van 14 april 2011
gepubliceerd op 22 april 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende de aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , &sec

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009311
pub.
22/04/2011
prom.
14/04/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende de aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 oktober 2003 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 april 2005


De Minister van Justitie, Gelet op de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de Richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992;

Gelet op de wet van 29 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het statuut van gespecialiseerd opvoeder-begeleider. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de in toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap uitgevaardigde verordeningen, Richtlijnen en beschikkingen inzake diploma's, getuigschriften en andere titels vereist voor het uitoefenen van een beroep of een beroepsactiviteit;

Gelet op de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 1998 en de wet van 4 juli 2001;

Gelet op de wet van 15 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1998 pub. 08/07/1998 numac 1998009435 bron ministerie van justitie Wet houdende bekrachting van het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten min sluiten houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten ministe drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de Richtlijnen 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft, en van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de Richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende de aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 oktober 2003 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 april 2005;

Gelet op de voordracht van de Orde van Vlaamse Balies, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, C, 1°, van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende de aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt vervangen als volgt : Eerste voorzitter : De heer Creyf, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Plaatsvervangers : De heer Serrus, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;

De heer Biesmans, N., emeritus ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

Art. 2.Artikel 2, C, 2°, b), van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende de aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt vervangen als volgt : a) de heer Eugene, R., advocaat bij de balie te Tongeren.

Plaatsvervangers : De heer Wagner, K., advocaat bij de Nederlandstalige balie van de Orde van advocaten te Brussel;

De heer Jespers, J., advocaat bij de balie te Antwerpen. b) De heer Noelmans, Ph., advocaat bij de balie te Antwerpen;

Plaatsvervangers : De heer Mortier, P., advocaat bij de balie te Sint-Niklaas;

De heer Borre, D., advocaat bij de Nederlanstalige balie van de Orde van advocaten te Brussel.

Art. 3.Artikel 2, C, 2°, c), van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende de aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt vervangen als volgt : c) Mevr.Casman, H., hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Plaatsvervangers : De heer Bouckaert, B., hoogleraar aan de Universiteit Gent;

De heer Tilleman, B., hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 april 2011.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^