Ministerieel Besluit van 14 april 2014
gepubliceerd op 09 mei 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014202845
pub.
09/05/2014
prom.
14/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2014. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden


De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Begroting, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 februari 2014;

Gelet op de beperkte offerteaanvraag uitgeschreven op 26 april 2013 en die in bijlage aan dit besluit is gehecht;

Gelet op de regelmatig ontvangen offertes op de afsluitingsdatum van de aanbesteding;

Gelet op het feit dat als toewijzingscriteria de globale jaarprijs voor 60 % en de kwaliteit van het plan van aanpak voor 40 % werden weerhouden, Besluiten :

Artikel 1.De heer Baudouin Theunissen en de heer Philip Callens, leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, worden benoemd tot revisor bij de Hulp en- Voorzorgskas voor Zeevarenden, voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2012 tot 2017.

Art. 2.De maximale vergoeding per gecontroleerd begrotingsjaar mag het bedrag van € 4.800,00 (excl. btw) niet overschrijden.

Art. 3.In afwijking van artikel 2, zal elke aanvullende prestatie die door de toezichthoudende overheid gevraagd wordt, en die in het onmiddellijke verlengde ligt van de toegewezen opdracht, vergoed worden op basis van de volgende forfaitaire bedragen : • Bedrijfsrevisor - Permanent vertegenwoordiger: € 110/uur (excl. btw); • Senior Manager: € 90/uur (excl. btw); • Medewerker: € 65/uur (excl. btw).

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 april 2014.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^