Ministerieel Besluit van 14 april 2016
gepubliceerd op 13 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024088
pub.
13/05/2016
prom.
14/04/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024088

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


14 APRIL 2016. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, artikel 74, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau, artikelen 7 en 8, artikelen 9 en 10 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 februari 2014, en artikel 11;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Overwegende het koninklijk besluit van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 oktober 2015, Besluiten :

Artikel 1.Delegatie wordt verleend aan de voorzitter van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, voor de opdrachten betreffende werkzaamheidsstudies, residustudies en fytotoxiciteitsstudies in het kader van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten, die betrekking hebben op het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, en waarvan het bedrag niet meer bedraagt dan 81.000,00 EUR inclusief btw, om : 1° de gunningwijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen;2° de kandidaten te selecteren in het kader van een open, beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking;3° een opdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure;4° de leidend ambtenaar aan te wijzen die is belast met de leiding en de controle over de uitvoering van een opdracht;5° beroep te doen op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale;6° de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden;7° de opties te lichten, de voorwaardelijke schijven te bestellen, van de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken, een dading te treffen en de boetes voor vertraging bij de uitvoering kwijt te schelden, ongeacht de gekozen procedure.

Art. 2.De voorzitter van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten kan schriftelijk, binnen de perken die hij vaststelt, zijn bevoegdheid subdelegeren. Indien aldus subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient zulks niet te worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden.

Brussel, 14 april 2016.

Mevr. M. DE BLOCK W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^