Ministerieel Besluit van 14 december 2000
gepubliceerd op 28 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanpassing voor het jaar 2001 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014303
pub.
28/12/2000
prom.
14/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende aanpassing voor het jaar 2001 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 11 en 14;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten inzonderheid op artikel 5bis, § 1 en § 2;

Gelet op de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk tussen de maanden juni 1999 (1) en juni 2000 (2);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de voor het jaar 2001 verschuldigde bedragen vast te stellen, teneinde de betrokken diensten de mogelijkheid te bieden de inning ervan tijdig voor te bereiden, Besluit :

Artikel 1.Bij toepassing van de artikelen 2, 3, 6 en 7 van de wet van 13 juli 1987 wordt het bedrag van het kijk- en luistergeld dat wordt geïnd in het jaar 2001 gebracht op : 1° BEF 1 152 voor een autoradiotoestel;2° BEF 5 496 voor een zwart-wit-televisietoestel;3° BEF 7 872 voor een kleurentelevisietoestel.

Art. 2.De houders die gebruik maken van de mogelijkheid, die bij artikel 14 van de wet van 13 juli 1987 wordt geboden, om te betalen in twee delen gelijk aan de helft van het jaarlijks kijkgeld bedoeld in artikel 1 van dit besluit, dienen de volgende bedragen te betalen : 1° BEF 2 748 voor een zwart-wit-televisietoestel;2° BEF 3 936 voor een kleurentelevisietoestel.

Art. 3.Wanneer de houder van een zwart-wit-televisietoestel zich een kleurentelevisietoestel aanschaft, is hij verplicht zoveel maal BEF 198 te betalen als er nog maanden moeten verlopen tot het einde van de periode waartoe hij behoort naar gelang van de eerste letter van zijn naam of zijn benaming.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 14 december 2000.

R. DAEMS _______ Nota (1) Belgisch Staatsblad van 30 juni 1999. (2) Belgisch Staatsblad van 30 juni 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^