Ministerieel Besluit van 14 december 2012
gepubliceerd op 14 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling R

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011004
pub.
14/01/2013
prom.
14/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid-ESF 2007-2013, boekjaar 2012


De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, inzonderheid op artikelen 182 en 183;

Gelet op de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, de artikelen 215 en 216;

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op de wet van 6 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012003206 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het koninklijke besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2012 en op 21 november 2012;

Gelet op de goedkeuring door de Ministerraad, gegeven op 13 december 2012;

Overwegende de goedkeuring van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF (2007BE052PO003) 2007-2013 door de Commissie op 18 december 2007;

Overwegende de beslissing van het selectiecomité van 3 september 2012;

Overwegende de resultaten van de procedure tot goedkeuring van de projecten, uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie door middel van het informaticasysteem ter beschikking gesteld van de promotoren;

Overwegende dat de Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie onder meer belast is met het stimuleren van initiativen die gericht zijn op sociale inclusie, Besluit :

Artikel 1.Een globale toelage van 177.705,13 euro, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald in de bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die zich inschrijven in de thematiek van de sociale inclusie - Socioprofessionele inschakeling -, als dekking van een deel van de kosten voor activerende voortrajecten en/of socio-professionele inschakelingprojecten voor gerechtigden op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke hulp.

Art. 2.De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), voor het begrotingsjaar 2012.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 56.2.1.435202. Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3.Modaliteiten voor de projecten.

De in de bijlage vermelde erkende promotor moet namelijk : 1. het informaticasysteem ter beschikking gesteld van de promotoren uitsluitend gebruiken en de regels ervan naleven voor registratie, evaluatie, beheer en controle door de POD Maatschappelijke Integratie;2. ten minste om de drie maanden de gegevens betreffende het project registreren in het informaticasysteem ontwikkeld door de POD MI;3. in een voor het ESF specifiek dossier alle bewijsstukken voor de gegevens geregistreerd in het informaticasysteem bewaren.Dit specifiek dossier moet beschikbaar zijn en op aanvraag kunnen worden bezorgd aan de federale ESF-cel of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken zullen minimum tot 2020 bewaard worden; 4. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de Europese gezamenlijke financiering om de tegemoetkoming van het ESF zichtbaar te maken en de publicatie van gegevens betreffende zijn project op de site van de POD MI aanvaarden;5. gevolg geven aan elke aanvraag om inlichtingen van de federale ESF-cel over de vordering van het project en systematisch deelnemen aan de opleidingen voorgesteld door de POD MI en aan de verschillende fasen van de evaluatie van de maatregel;6. de ESF-toelagen toegekend door de POD MI niet cumuleren met andere ESF-subsidies en iedere dubbele financiering uitsluiten;7. zich houden aan de vooropgestelde data voor de inlevering van de gegevens.Bij niet naleving kan dit gevolgen hebben voor het bedrag van de toelage.

Art. 4.Uitbetalingsmodaliteiten.

De toelage wordt aan de in de bijlage vermelde promotoren in schijven uitbetaald.

De procerure voor de uitbetaling van het voorschot op de toelage (20 % van het toegekende bedrag) is effectief op basis van het opstarten van het project.

De door de promotor driemaandelijks aangegeven werkelijke uitgaven worden terugbetaald tegen maximum 20 % van de erkenning en binnen de grenzen van deze driemaandelijks aangegeven werkelijke uitgaven. Het totaal van de op jaarbasis uitgekeerde voorschotten mag geen 80 % van het bedrag van de jaarlijkse erkenning van de promotor overschrijden, en dit steeds binnen de beschikbare budgettaire grenzen.

Ten laatste 3 maanden na afloop van het project worden de eindinformatiecagegevens en het uitvoeringsverslag bezorgd aan de federale ESF-cel volgens de modaliteiten bepaald door de POD MI. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het boekjaar, na een verslag van de federale ESF-cel voor de validatie van het project. Het saldo wordt pas aan de promotor uitbetaald na ontvangst door de POD MI van de storting uitgevoerd door het Europees Sociaal Fonds die overeenstemt met het projectjaar, dit binnen de beschikbare budgettaire grenzen.

Art. 5.De gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de bepalingen betreffende de toekenning van de toelage geeft aanleiding tot een aanvraag om gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende toelage.

Art. 6.De begunstigde moet iedere controle op de behoorlijke besteding van deze toelage, op stukken en/of ter plaatse, aanvaarden.

Brussel, 14 december 2012.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2012, tweede oproep.

C.P.A.S./Chapitre XII de/O.C.M.W./Hoofdstuk XII van :

Subvention/Toelage


Turnhout - 0737

€ 15.372,50


Leuven - 0738

€ 29.357,10


Westerlo - 0739

€ 17.505,40


Bruxelles - 0740

€ 10.570,56


Bruxelles - 0741

€ 14.124,53


Braine-l'Alleud - 0742

€ 12.534,76


Libramont - 0745

€ 43.310,94


Flémalle - 0746

€ 34.929,34

Total/Totaal € 177.705,13


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten in de kader van de tweede oproep ESF 2012.

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^