Ministerieel Besluit van 14 december 2016
gepubliceerd op 02 maart 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201170
pub.
02/03/2017
prom.
14/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201170

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 51;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 2016;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 01.05 moet worden voorzien op programma 13, organisatieafdeling 17, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, met als titel « Projecten die gezamenlijk door de « SPW » en het « AVIQ » worden beheerd in het kader van de maatregel 16.9 van het Waalse Plattelandsontwikkelingsprogramma - ELFPO »;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.03 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.10 van programma 11, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 01.03, 43.01, 43.02 en 62.82, dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.02, 33.01, 43.11 en 63.01 en dat vereffeningskredieten ovegedragen moeten worden naar basisallocaties 33.02, 33.04, 33.07, 33.08, 33.10, 33.15 en 33.18 van programma 13 organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.085 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.668 duizend EUR overgedragen tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet


VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 17 01.01.11

1.400

1.400

- 53

- 155

1.347

1.245

OA 17 33.02.11

20

20

- 7

-5

13

15

OA 17 33.03.11

140

120

+ 76

+ 80

216

200

OA 17 33.10.11

100

100

- 16

+ 8

84

108

OA 17 43.01.11

1.393

1.393

-

- 62

1.393

1.331

OA 17 41.03.12

67

67

-

-6

67

61

OA 17 01.02.13

11.025

9.908

- 1.374

- 504

9.651

9.404

OA 17 01.05.13

-

-

+ 1.607

+ 707

1.607

707

OA 17 12.02.13

315

415

+ 985

- 115

1.300

300

OA 17 33.01.13

1.118

1.202

+ 30

-

1.148

1.202

OA 17 33.02.13

20

0

-

+ 14

20

14

OA 17 33.04.13

1.045

990

-

+ 156

1.045

1.146

OA 17 33.07.13

23.023

22.332

-

+ 551

23.023

22.883

OA 17 33.08.13

550

466

-

+ 84

550

550

OA17 33.10.13

94

80

-

+ 10

94

90

OA17 33.15.13

48

40

-

+ 18

48

58

OA17 33.18.13

177

177

-

+ 12

177

189

OA17 33.19.13

7.169

7.169

-

- 100

7.169

7.069

OA17 33.25.13

2.781

1.160

- 1.607

- 707

1.174

453

OA17 43.01.13

1.550

1.550

+ 15

+ 15

1.565

1.565

OA17 43.02.13

30

30

+ 5

+ 5

35

35

OA17 43.05.13

9.275

8.915

- 23

-

9.252

8.915

OA17 43.11.13

741

741

+ 4

-

745

741

OA17 52.82.13

75

75

- 5

- 14

70

61

OA 17 62.82.13

0

0

+ 351

+ 8

351

8

OA 17 63.01.13

0

0

+ 12

0

12

0


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 december 2016.

M. PREVOT C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^