Ministerieel Besluit van 14 februari 2000
gepubliceerd op 03 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016051
pub.
03/03/2000
prom.
14/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 5 februari 1999 houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten, inzonderheid artikel 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1998 betreffende de erkenning van de interprofessionele organismen in het kader van de productie van zaaizaden, inzonderheid op artikel 3, 3° en artikel 4 gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 februari 1999, inzonderheid het artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998016185 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden sluiten ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de Nationale Overeenkomst voor de Productie van zaaigraan. Deze overeenkomst regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaars-bereiders en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars. De bijlage betreffende de premies en normen inzake soortzuiverheid geldig voor de oogst 2000 tot 2003 wordt eveneens goedgekeurd. Deze overeenkomst, aangenomen door de vertegenwoordigers van de kwekers is overgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2.Wordt goedgekeurd de Nationale Overeenkomst voor de Productie van graszaad. Deze overeenkomst regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaars-bereiders en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars. Deze overeenkomst, aangenomen door de vertegenwoordigers van de kwekers is overgenomen in bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 3.Wordt goedgekeurd het interprofessioneel akkoord dat de grootte van de interprofessionele bijdrage bepaalt en is overgenomen in bijlage 3 bij dit besluit.

De betaling van deze bijdrage is een reglementaire beschikking na te leven met het oog op de inschrijving tot keuring van de teelten.

Art. 4.Het artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli is ingetrokken vanaf de oogst 2000.

Brussel, 14 februari 2000.

J. GABRIELS

Bijlage 1 Nationale overeenkomst voor de productie van zaaigraan De nationale overeenkomst inzake het vermeerderen van zaaizaad van granen regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaars-bereiders, en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars en is geldig vanaf het oogstjaar 2000, de bijlage is geldig voor de oogsten 2000 tot 2003.

Deze overeenkomst wordt aangevuld met een contract dat door de twee partijen wordt ondertekend en waarvan deze overeenkomst integrerend deel uitmaakt. De contracterende partijen verklaren op hun beurt, de reglementen en voorschriften van het Ministerie van Middenstand en Landbouw te kennen, die betrekking hebben op de productie, de controle en de certificering van zaaizaad van granen en gaan de verbintenis aandeze na te leven zonder enig voorbehoud.

De contracterende partijen verklaren eveneens zonder voorbehoud de voorschriften na te leven van de verordeningen van de Europese Gemeenschap, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen, evenals de nationale bepalingen die de omzetting zijn van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap.

De contracterende partijen verklaren zich te schikken naar de hieronder staande bepalingen.

I. Verplichtingen van de landbouwer-vermeerderaar Voor eenzelfde ras mag de landbouwer-vermeerderaar slechts met één enkele handelaar-bereider een contract afsluiten.

De landbouwer-vermeerderaar zal de richtlijnen van de handelaar-bereider volledig nakomen; hij verbindt er zich meer bepaald toe : 1. op de in het contract vermelde oppervlakte uitsluitend het uitgangsmateriaal te zaaien en te telen dat door de handelaar-bereider geleverd wordt voor de vermeerdering;2. voornoemde granen in de vruchtopvolging niet te laten volgen op granen van dezelfde soort;3. de kosten van de inschrijving ter keuring van het perceel door de Dienst Teeltmateriaal van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en de kosten van de veldkeuring voor zijn rekening te nemen en de helft van de interprofessionele bijdrage te betalen in toepassing van het koninklijk besluit van 5 januari 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 februari 1999;4. visueel de soortzuiverheid te controleren van het uitgangsmateriaal dat door de handelaar-bereider wordt geleverd voor vermeerdering (de raszuiverheid van het uitgangsmateriaal is onder de verantwoordelijkheid van de handelaar-bereider);5. zorgvuldig alle documenten en etiketten te bewaren die de verpakkingen met uitgangsmateriaal vergezellen, alsook de daarop betrekking hebbende factuur en die documenten, bij de veldkeuring, op gewoon verzoek van de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de officiële en de erkende keurmeesters voor te leggen.In geval van verlies van deze documenten en, om die reden, weigering door het Ministerie van Middenstand en Landbouw, zal de handelaar-bereider het recht hebben schadeloosstelling te eisen voor winstderving; het geval kan worden gelijkgesteld met de weigering te leveren (cfr. VII); 6. tijdens de hele duur van het contract de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de officiële en de erkende keurmeesters en het personeel van de handelaar-bereider vrije toegang te verlenen tot de betrokken gronden en gebouwen (opslagplaatsen);7. aan de vermeerdering alle nodige zorgen te besteden en, voor zover het zijn verantwoordelijkheid betreft, alle normale werkzaamheden te realiseren om de teelten op te zuiveren vóór of tussen de bezoeken wanneer meerdere bezoeken zijn voorzien, zodat deze beantwoorden aan de normen van de klasse waarvoor zij werden voorzien;8. de handelaar-bereider onverwijld op de hoogte te brengen (liefst schriftelijk, per fax of e-mail) indien een vermeerderingsveld, om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk vernield is of in geval van weigering of declassering door de keuringsdienst;9. de minimale isolatieafstand betreffende buurtschap en scheiding te respecteren zoals voorgeschreven door het Ministerie van Middenstand en Landbouw;10. bij volle rijpheid te oogsten en alle nodige maatregelen te treffen om vermenging met andere partijen te voorkomen;hij moet er vooral voor zorgen dat alle machines en vervoer- en opslagmiddelen voldoende worden gereinigd en zal de eerste 500 kg afzonderlijk houden; 11. financiële gevolgen van alle nutteloze kosten, zoals nutteloze verplaatsing van deskundigen, tegenkeuringen, enz., voor dewelke de landbouwer-vermeerderaar verantwoordelijk is, ten laste te nemen; 12. indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, alle nuttige schikkingen te treffen om de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de handelaar-bereider werden aangegaan of de handelaar-bereider te vergoeden. II. Verplichtingen van de handelaar-bereider De handelaar-bereider verbindt zich ertoe : 1. samen met de landbouwer-vermeerderaar het contract op te maken en te ondertekenen vóór de inschrijving;2. één van de twee door hem ondertekende exemplaren van het contract aan de landbouwer-vermeerderaar te bezorgen;3. het nodige uitgangsmateriaal tijdig te leveren, de helft van de interprofessionele bijdrage te betalen en het totaal van de interprofessionele bijdrage te storten aan het erkend interprofessioneel organisme 'Intersemza' in toepassing van het koninklijk besluit van 5 januari 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 februari 1999;4. de landbouwer-vermeerderaar te vergoeden indien hij de oogst, in het geval van een gedeeltelijke vernietiging ervan, wil houden;5. de hele oogst in ontvangst te nemen behalve de 500 kg die afzonderlijk werden gehouden; Deze verplichting geldt alleen voor gezonde koopwaar van goede handelskwaliteit, met correcte raszuiverheid en een kiemkracht die beantwoordt aan de geldende reglementering. Wanneer het vochtgehalte de door het Ministerie van Middenstand en Landbouw voorgeschreven normen voor certificering overtreft, zal het aandeel in de droogkosten voor de landbouwer-vermeerderaar het onderwerp uitmaken van een specifiek akkoord vermeld in de speciale bepalingen van het contract. 6. alle nuttige schikkingen te treffen om, indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de landbouwer-vermeerderaar werden aangegaan of de landbouwer-vermeerderaar te vergoeden. III. Ter beschikking stellen, levering en erkenning 1. De landbouwer-vermeerderaar verbindt zich ertoe om, na de oogst en de voorlopige klassering door het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de volledige productie ter beschikking van de handelaar-bereider te stellen, behalve de eerste 500 kg, die werden afgezonderd.2. De landbouwer-vermeerderaar is verantwoordelijk voor het bruto zaaizaad zolang het in zijn bezit is.3. Behoudens anders luidend akkoord geschiedt de prijsbepaling "af hoeve".4. Indien de landbouwer-vermeerderaar zelf stockeert, moet hem door de handelaar-bereider een vergoeding worden betaald die in het contract vermeld is.5. Indien het zaad door de handelaar-bereider van het veld wordt weggehaald, moet door de landbouwer-vermeerderaar een speciale vergoeding worden betaald die eveneens in het contract is opgenomen.6. Het opleveren en het bepalen van het gewicht en kwaliteit moeten uitsluitend bij de handelaar-bereider gebeuren volgens de normen die gelden in de graanhandel inzake vocht, droogkosten, onzuiverheden, gebroken en gekiemde korrels.De handelaar-bereider kan bovendien elke partij weigeren waarin teveel onzuiverheden zouden voorkomen, dit zoals voorzien in de bijlage van deze overeenkomst. 7. De kwaliteitsanalyses worden gedaan op een representatief monster, genomen aan de ingang van de opslagplaatsen van de handelaar-bereider uit het vervoermiddel, waarin het bruto zaaizaad zich bevindt.De landbouwer-vermeerderaar of zijn afgevaardigde kan bij deze verrichtingen aanwezig kunnen zijn indien hij dat wenst. Een tegenmonster blijft ter beschikking van de landbouwer- vermeerderaar.

De kosten van de analyse moeten betaald worden door de handelaar-bereider, die ze aan de landbouwer-vermeerderaar maar mag doorrekenen indien de resultaten van de gedane analyse de weigering of declassering van het zaaizaad wettigen. 8. De oogst wordt definitief door de handelaar-bereider aanvaard op basis van de analyse die in punt 7 hiervoor werd beschreven, waarbij alleen voorbehoud wordt gemaakt voor alles wat raszuiverheid betreft. De beslissing van de handelaar-bereider moet aan de landbouwer-vermeerderaar worden medegedeeld binnen de maand volgend op de monstername.

Indien er binnen de voorgeschreven termijn geen analyse en/of kennisgeving van beslissing is geweest, betekent dit dat er een stilzwijgende oplevering heeft plaatsgehad. In geval van onenigheid over de resultaten van de monsteranalyse, moet deze worden voorgelegd aan een officiële controledienst of aan de Scheidsrechterlijke Kamer met het oog op een controle in het laboratorium en/of te velde.

IV. Vergoeding van de landbouwer- vermeerderaar en betaling Naast de basisprijs die in hoofdstuk V van onderhavige overeenkomst wordt bepaald, bestaat de vergoeding van de landbouwer-vermeerderaar uit : 1. een vermeerderingspremie, betaald op basis van opbrengst aan bruto zaaizaad na de droging en voorreiniging.De premie zal echter worden aangepast naargelang de soortzuiverheid, het percentage onkruidzaden en het percentage noodrijpe en/of gekiemde korrels. 2. onverminderd de bepalingen die in de bijlage worden vermeld, behoudt de handelaar-bereider zich het recht voor om, in geval van declassering bij de veldkeuring indien het de verantwoordelijkheid van de landbouwer-vermeerderaar betreft, ofwel de koopwaar te weigeren, ofwel premie te betalen à rato van de verkoop als "zaaizaad".3. de vermeerderingspremie zal eind december berekend en uitbetaald worden voor de wintergranen.Eind april zal dit gebeuren voor alle andere soorten. 4. de vermeerderingspremie voor zaaizaad van wintergranen zal samen met de aankoopsom uitbetaald worden indien het zaaizaad na de maand december wordt betaald. V. Aankoopprijs en betaling 1. Behoudens anders luidend contractueel akkoord zal de aankoopprijs gelijk zijn aan de "teeltprijs" die door de plaatselijke graanhandel wordt betaald op het ogenblik van de verkoop door de landbouwer-vermeerderaar.2. De partijen verklaren dat, indien de aldus vastgestelde "teeltprijs" wordt betwist, zij zich zullen houden aan de marktprijzen gepubliceerd door het Centrum voor Landbouweconomie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw.3. Na akkoord over de aankoopprijs wordt een aankoopborderel opgemaakt en ter ondertekening naar de landbouwer-vermeerderaar toegestuurd.Het bedrag, vermeld op het door de landbouwer-vermeerderaar ondertekende borderel, moet te zijner beschikking zijn ten laatste de 30ste dag die volgt op de datum waarop hij het akkoord heeft ondertekend waarbij de handelaar-bereider zich het recht voorbehoudt de betalingswijze te kiezen (contant, cheque, overschrijving, leverancierskrediet, enz...). 4. Voor de regeling van de steunmaatregelen wordt verwezen naar de Verordening (EEG) Nr.1674/72 van de Raad van 2 augustus 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning en de financiering van de steun in de sector zaaizaad zoals gewijzigd tot op heden en Verordening (EEG) Nr. 1686/72 van de Commissie van 2 augustus 1972 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de steun in de sector zaaizaad zoals gewijzigd tot op heden en de Belgische besluiten betreffende de modaliteiten van uitvoering.

De handelaar-bereider verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat elke certificering beëindigd is vóór 15 mei zodat de landbouwer-vermeerderaar tijdig in het bezit kan gesteld worden van het certificeringsattest dat zijn aanvraag tot steun dient te vergezellen.

VI. Boetes Indien een van voornoemde artikels werd overtreden en een aanmaning gedurende veertien dagen zonder gevolg is gebleven, moeten volgende minimum boetes door de landbouwer-vermeerderaar worden betaald : 1. weigering van officiële controle : 8 000 BF/100 kg geleverd uitgangsmateriaal;2. weigering om bij veldkeuring voorlopig aanvaard zaaizaad te leveren : 12 000 BF per ingeschreven ha;3. gedeeltelijke levering van bij de veldkeuring voorlopig aanvaard zaaizaad : 300 BF per 100 kg die ontbreken, waarbij men zich op de gemiddelde opbrengst van het ras in kwestie baseert om de ontbrekende hoeveelheid te berekenen;4. de kwekersrechten die in de voornoemde gevallen werden ontweken. Nadat een aan de handelaar-bereider geadresseerde aanmaning gedurende veertien dagen zonder gevolg gebleven is, moet hij de volgende boetes betalen : 1. een interest die gelijk is aan het kaskrediet op dat ogenblik, indien hij de aankoopprijs of de vermeerderingspremie niet heeft betaald binnen de termijnen die in de onderhavige overeenkomst worden bepaald (hoofdstukken IV en V);2. de volledige premie die in hoofdstuk IV wordt bedoeld, waarbij voor de productie een maximum van 8 ton per hectare wordt genomen, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt inzake de oogst van zaaizaad bedoeld in hoofdstuk II. VII. Geschillen en controle Alle geschillen in verband met de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst moeten verplichtend worden voorgelegd aan de rechtspraak van de Belgische Scheidsrechterlijke Kamer voor Zaaizaden binnen de Belgische interprofessionele vakgroep voor zaaizaden, afgekort INTERSEMZA. De Scheidsrechterlijke Kamer zal in eerste aanleg en in beroep alle geschillen tussen handelaars-bereiders en landbouwers-vermeerderaars beoordelen.

VIII. Bijlage geldig voor de oogsten 2000 tot 2003 1. Minimale premies en normen inzake soortzuiverheid van toepassing op de oogsten 2000 tot 2003 A.Schaalverdeling der minimale premies E3 = 80 BF/100 kg R1 = 57 BF/100 kg R2 = 30 BF/100 kg Deze minimale premies zijn geldig voor de totale geleverde hoeveelheid. De vervoerkosten en opslagkosten zijn er niet inbegrepen.

B. Aanpassing van de minimale premies in functie van de normen voor soortzuiverheid Zaaizaad E3 0 tot 45 korrels per kg van andere graansoorten wordt aanvaard, anders wordt de premie gedeklasseerd Zaaizaad R1 46 tot 65 korrels per kg van andere soorten wordt aanvaard, anders wordt de premie gedeklasseerd Zaaizaad R2 66 tot 90 korrels per kg van andere soorten wordt aanvaard, zo niet weigeringsrecht van de premie (eventueel wordt de premie overeengekomen) Voor de andere onzuiverheden dan de vreemde granen wordt verwezen naar de contractvoorwaarden. 2. Algemene opmerking De bedragen van deze premies gelden voor leveringen van voorgereinigd bruto zaaizaad dat hoogstens 20 gewichtspercent korrels < 2,2 mm bevat namelijk voor wintergerst, tarwe, triticale, tweerijige gerst en haver. Voor spelt is de premie geldig voor levering van goederen die maximum 4 gewichtspercent naakte korrels bevatten.

In geval van overschrijding van deze percentages wordt voor alle graansoorten per bijkomend % een vermindering van 0,5 % van de netto-premie toegepast.

Elk lot dat meer dan één korrel wilde haver per kg bevat kan door de handelaar-bereider geweigerd worden.

De verrekening van de soortonzuiverheden wordt uitgevoerd op een voorgereinigd monster, weerhouden op een zeef van 2,2 mm.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 februari 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Bijlage 2 Nationale overeenkomst voor de productie van graszaad De nationale overeenkomst inzake het vermeerderen van graszaden regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaars-bereiders, en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars en is geldig vanaf het oogstjaar 2001.

Deze overeenkomst wordt aangevuld met een contract dat door de twee partijen wordt ondertekend en waarvan deze overeenkomst integrerend deel uitmaakt. De contracterende partijen verklaren op hun beurt, de reglementen en voorschriften van het Ministerie van Middenstand en Landbouw te kennen, die betrekking hebben op de productie, de controle en de certificering van graszaden en gaan de verbintenis aan deze na te leven zonder enig voorbehoud.

De contracterende partijen verklaren eveneens zonder voorbehoud de voorschriften na te leven van de verordeningen van de Europese Gemeenschap, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector grassen, evenals de nationale bepalingen die de omzetting zijn van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap.

De contracterende partijen verklaren zich te schikken naar de hieronder staande bepalingen.

I. Verplichtingen van de landbouwer-vermeerderaar Voor eenzelfde ras mag de landbouwer-vermeerderaar slechts met één enkele handelaar-bereider een contract afsluiten.

De landbouwer-vermeerderaar zal de richtlijnen van de handelaar-bereider volledig nakomen; hij verbindt er zich meer bepaald toe : 1. op de in het contract vermelde oppervlakte uitsluitend het uitgangsmateriaal te zaaien en te telen dat door de handelaar-bereider geleverd wordt voor de vermeerdering.Hij zal in geen enkel geval uitgangsmateriaal afstaan aan derden; 2. voornoemde teelt in de vruchtopvolging niet te laten volgen op een teelt graszaad, groenvoeder en/of -bemester van dezelfde soort of een aanverwante soort; Een ander ras van dezelfde soort of van een aanverwante, niet uit te schonen soort, kan slechts uitgezaaid worden op hetzelfde perceel na vier jaar. Alle mogelijke voorzorgen nemen om ongewenste bestuiving te voorkomen, en de minimale isolatieafstand betreffende buurschap en scheiding te respecteren zoals voorgeschreven door het keuringsreglement van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Dienst Teeltmateriaal; 3. de kosten van de inschrijving ter keuring door de Dienst Teeltmateriaal van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en de kosten van de veldkeuring voor zijn rekening te nemen en de helft van de interprofessionele bijdrage te betalen in toepassing van het koninklijk besluit van 5 januari 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 februari 1999;4. één van de twee door hem ondertekende exemplaren van het vermeerderingscontract aan de handelaar-bereider te bezorgen minstens 30 dagen vóór de uiterste inschrijvingsdatum; Voor elke zaadoogst dient een afzonderlijk kontrakt te worden opgemaakt; 5. zorgvuldig alle documenten en etiketten te bewaren die de verpakkingen met uitgangsmateriaal vergezellen, alsook de daarop betrekking hebbende factuur en die documenten, bij de veldkeuring, op gewoon verzoek van de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de officiële en de erkende keurmeesters voor te leggen.Indien die documenten verloren zijn en het Ministerie van Middenstand en Landbouw om die reden weigert de zaadproductie goed te keuren, zal de handelaar-bereider het recht hebben schadeloosstelling te eisen voor winstderving; 6. tijdens de hele duur van het contract de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de officiële en de erkende keurmeesters en het personeel van de handelaar-bereider vrije toegang te verlenen tot de betrokken gronden en gebouwen (opslagplaatsen);7. aan de vermeerdering alle nodige zorgen te besteden en, voor zover het zijn verantwoordelijkheid betreft, vóór of tussen de bezoeken, wanneer meerdere bezoeken zijn voorzien, de normale werkzaamheden te doen om de teelten op te zuiveren en eventueel onkruiden te bestrijden zodat de veldopbrengst kan beantwoorden aan de normen voor de klasse waarvoor zij werden voorzien;8. de handelaar-bereider onverwijld op de hoogte te brengen (liefst schriftelijk, per fax of e-mail) indien een vermeerderingsveld, om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk vernield is of in geval van weigering of declassering bij de veldkeuring door Dienst Teeltmateriaal;9. in zwad maaien bij deegrijpheid van een meerderheid van de zaden. Stamdorsen is enkel toegelaten na overleg met de handelaar-bereider. 10. Alle nodige maatregelen nemen om vermenging met andere partijen te voorkomen en er voor zorgen dat alle machines, vervoer- en opslagmiddelen voldoende worden gereinigd;11. het identificatiepaneel te plaatsen en de volledige oogst te leveren.Bij onvoldoende stand dient de handelaar-bereider schriftelijk verwittigd te worden. Deze dient binnen de zes dagen (na poststempel) het gewas te controleren en zijn besluit kenbaar te maken. Eventuele vernietiging van de productieveld kan enkel na schriftelijke toestemming van de handelaar-bereider. Na schriftelijke bevestiging van definitief geweigerde percelen mag het te velde staand gewas enkel gebruikt worden als ruwvoeder (er mag in geen enkel geval zaad worden geoogst); 12. financiële gevolgen van alle nutteloze kosten, zoals nutteloze verplaatsing van deskundigen naar keuring, tegenkeuring, enz., voor dewelke de landbouwer-vermeerderaar verantwoordelijk is gesteld, ten laste te nemen; 13. indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, alle nuttige schikkingen te treffen om de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de handelaar-bereider werden aangegaan of de handelaar-bereider te vergoeden. II. Verplichtingen van de handelaar-bereider De handelaar-bereider verbindt zich ertoe : 1. samen met de landbouwer-vermeerderaar het contract op te maken en te ondertekenen en één van de door hem ondertekende exemplaren van het contract aan de landbouwer-vermeerderaar te bezorgen.De gefactureerde hoeveelheid uitgangsmateriaal dient in overeenstemming te zijn met de gecontracteerde oppervlakte. Op de factuur en alle leveringsdocumenten dienen de etiketnummers en de partijnummers van het uitgangsmateriaal vermeld te worden; 2. het nodige uitgangsmateriaal tijdig te leveren na akkoord over de contractuele voorwaarden;3. voor iedere zaadcyclus het perceel in te schrijven ter keuring, de inschrijvingskosten te storten en de helft van de interprofessionele bijdrage te betalen en het totaal van de interprofessionele bijdrage te storten op de rekening van het erkend interprofessioneel organisme 'Intersemza', in toepassing van het koninklijk besluit van 5 januari 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 februari 1999;4. de hele oogst in ontvangst te nemen.Binnen de vijf werkdagen na ontvangst stelt hij de landbouwer-vermeerderaar in kennis van brutogewicht en vochtgehalte; 5. technisch advies te verlenen aan de landbouwer-vermeerderaar en hem te informeren omtrent het optimale oogsttijdstip;6. tijdig het identificatiepaneel, ter beschikking gesteld door de administratie, te leveren;7. indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, alle nuttige schikkingen te treffen om de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de landbouwer-vermeerderaar werden aangegaan of de landbouwer-vermeerderaar te vergoeden. III. Algemene beschikkingen 1. de landbouwer-vermeerderaar verbindt zich ertoe om na de voorlopige klassering de volledige productie ter beschikking van de handelaar-bereider te stellen;2. de landbouwer-vermeerderaar is verantwoordelijk voor het bruto-graszaad zolang het in zijn bezit is;3. indien de landbouwer-vermeerderaar het bruto-graszaad tijdelijk stockeert, moet hem door de handelaar-bereider een vergoeding worden betaald, die in het contract vermeld is;4. de ontvangst, de bepaling van gewicht en vocht gebeuren bij de handelaar-bereider;voor een vochtgehalte g12% kan de landbouwer-vermeerderaar een bijdrage aangerekend worden in de droogkosten volgens een formule vermeld in het contract; 5. op verzoek van de landbouwer-vermeerderaar kan de bepaling van het vochtgehalte en het schoningsrendement door een officieel erkend laboratorium gebeuren.Dit dient vóór de levering aangevraagd te worden. De kosten zijn ten laste van de landbouwer-vermeerderaar. De analyseresultaten zijn dan ook bindend voor alle betrokken partijen.

Het resultaat van deze analyse moet aan alle betrokken partijen en de Dienst Teeltmateriaal medegedeeld worden binnen de dertig dagen na monstername; 6. het vermeerderde graszaad welke na de 1ste schoning de gestelde normen van de Dienst Teeltmateriaal niet bereikt, kan door de handelaar-bereider onderworpen worden aan herhaalde schoningoperaties, waarvoor volgens een overeenkomst omschreven in het contract een vergoeding kan worden aangerekend;7. een informatieverstrekking over de markt- en prijssituatie zal jaarlijks gebeuren tijdens een bijeenkomst van Intersemza en dit ten laatste 31 juli. IV. Aankoopprijs en betaling 1.De contractprijs wordt uitbetaald voor hoeveelheden, geleverd bij de handelaar-bereider, gedroogd, geschoond en getrieerd zaad na definitieve certificering door het Ministerie van Middenstand en Landbouw; 2. Vóór 31 oktober wordt door de handelaar-bereider een voorschot per ha overgemaakt aan de landbouwer-vermeerderaar voorzover de opbrengst dit verantwoord.De grootte hiervan is vermeld in het contract. Een voorschot is niet van toepassing indien de eindafrekening gebeurt vóór 31 december.

De eindafrekening gebeurt steeds vóór eind februari van het jaar volgend op de oogst. Alle tegoeden na deze datum worden vergoed met een intrest zoals vermeld in het contract; 3. Voor de regeling van de steunmaatregelen wordt verwezen naar de Verordening (EEG) Nr.1674/72 van de Raad van 2 augustus 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning en de financiering van de steun in de sector zaaizaad zoals gewijzigd tot op heden en Verordening (EEG) Nr. 1686/72 van de Commissie van 2 augustus 1972 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de steun in de sector zaaizaad zoals gewijzigd tot op heden en de Belgische besluiten betreffende de modaliteiten van uitvoering;

De handelaar-bereider verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat elke certificering beëindigd is vóór 15 mei zodat de landbouwer-vermeerderaar tijdig in het bezit kan gesteld worden van het certificeringsattest dat zijn aanvraag tot steun dient te vergezellen.

V. Geschillen en controle Alle geschillen in verband met de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst kan worden voorgelegd aan de rechtspraak van de Belgische Scheidsrechterlijke Kamer voor Zaaizaden binnen de Belgische interprofessionele vakgroep voor zaaizaden, afgekort INTERSEMZA. De Scheidsrechterlijke Kamer zal in eerste aanleg en in beroep alle geschillen tussen handelaars-bereiders en landbouwers-vermeerderaars beoordelen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 februari 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Bijlage 3 Grootte van de interprofessionele bijdrage Na machtiging door de Minister van Landbouw en Middenstand in toepassing van artikel 4 §2 van het koninklijk besluit van 5/01/1998 betreffende de erkenning van de interprofessionele organismen in het kader van de productie van zaaizaden, hebben de verenigingen van landbouwers-vermeerderaars, kwekers en handelaars-bereiders door stem van de Raad van Bestuur van de VZW Intersemza verenigd op 28 juli 1998 de grootte van de interprofessionele bijdrage vastgesteld op 100 BF/ha vermeerderingoppervlakte aangeboden ter inschrijving.

Deze bijdrage is van toepassing vanaf het teeltjaar 1999-2000 en zal gestort worden door de inschrijvingsnemer, half ten laste van de handelaar-bereider en half ten laste van de landbouwer-vermeerderaar.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 februari 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^