Ministerieel Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 21 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003107
pub.
21/02/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad;

Gelet op de resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002 en 31 januari 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002) van de Veiligheidsraad aangepast werd door de mededelingen SC/7641 van 23 januari 2003, SC/7643 van 24 januari 2003 en SC/7645 van 28 januari 2003 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen terzake mits de voormelde lijst aan te passen, Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002), zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002 en 31 januari 2003, tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd en aangevuld.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 februari 2003.

Brussel, 14 februari 2003.

D. REYNDERS

BIJLAGE 1. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst van « Rechtspersonen, groepen en entiteiten » : « Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend als Benevolence International Nederland, ook bekend als BIN) Raderborg 14B , 6228 CV Maastricht (Nederland).Inschrijfnummer kamer van koophandel : 14063277 »; 2. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen : « a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als "Hambali";Nurjaman;

Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren : Encep Nurjaman, van Indonesische nationaliteit, geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië); b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (ook bekend als "Abu Jibril";Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman;

Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti), van Indonesische nationaliteit, geboren in Tirpas Selong, Oost-Lombok (Indonesië) »; 3. De vermelding "Nabil Abdul Sayadi (ook bekend als Abu Zeinab)" op de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door de volgende vermelding : « Sayadi, Nabil Abdul Salam (ook bekend als Abu Zeinab);geboren op 1 januari 1966 in El Hadid, Tripoli (Libanon), van Belgische nationaliteit sinds 18 september 2001, echtgenoot van Patricia Vinck, gehuwd op 29 mei 1992 in Peshawar (Pakistan) »; 4. De vermelding "Patricia Vinck (ook bekend als Souraya P.Vinck)" op de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door de volgende vermelding : « Vinck, Patricia Rosa (ook bekend als Souraya P. Vinck), geboren op 4 januari 1965 in Berchem, Antwerpen (België), van Belgische nationaliteit, echtgenote van Nabil Sayadi ».

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^