Ministerieel Besluit van 14 februari 2005
gepubliceerd op 16 maart 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014040
pub.
16/03/2005
prom.
14/02/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2005. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie


De Minister van Mobiliteit, Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 september 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 november 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 december 2004;

Gelet op het protocol nr. 2005/3 van 13 januari 2005 waarin de besluiten van de onderhandelingen binnen het Sectorcomité VI zijn opgenomen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de gedetacheerde personeelsleden bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie diverse bijkomende kosten hebben die verband houden met de uitoefening van hun functie; dat ze, daar het om herhaalde kosten gaat, een vergoeding moeten krijgen waarvan het bedrag is vastgelegd;

Overwegende dat de betrokken personeelsleden deze bijkomende kosten moeten dragen vanaf hun indiensttreding; en dat het bijgevolg wenselijk is hen zo spoedig mogelijk te kunnen vergoeden, Besluit :

Artikel 1.Aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die gedetacheerd zijn bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, wordt een vaste maandelijkse vergoeding van euro 320,64 toegekend.

Art. 2.De vergoeding bedoeld in artikel 1 van dit besluit wordt maandelijks na vervallen termijn betaald.

In geval van gedeeltelijke prestaties wordt de vaste vergoeding evenredig verminderd.

Art. 3.De vergoeding is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van het stelsel tot koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Hiertoe wordt het bedrag bedoeld in artikel 1 van dit besluit gekoppeld aan het indexcijfer 138,01.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2004.

Brussel, 14 februari 2005.

R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^