Ministerieel Besluit van 14 januari 1998
gepubliceerd op 14 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022021
pub.
14/02/1998
prom.
14/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 1998. Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 augustus 1996;

Gelet op het protocol van 14 oktober 1997 van Sectorcomité XII;

Overwegende dat het aangewezen is de bijzondere voorwaarden betreffende de uitvoering van het statuut van het personeel vast te stellen, met het oog op de aanstelling van het personeel waarover de Kruispuntbank van de sociale zekerheid moet kunnen beschikken, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd de statutaire bepalingen van algemene aard betreffende de loopbaan van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut geschiedt de benoeming tot elke graad die voorkomt in kolom 2 van de tabel gevoegd bij dit besluit, onder de voorwaarden vermeld in de kolommen 3, 4, 5, 6 en 7 van dezelfde tabel.

Art. 2.Het personeelslid bedoeld bij artikel 72, § 4, 1ste al. van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 kan voorafgaandelijk elke betrekking weigeren die vacant verklaard wordt tijdens zijn afwezigheid. De geldigheid van deze weigering is beperkt tot een maand. De weigering dient trouwens bij een per post aangetekende brief te gebeuren.

Art. 3.§ 1. Wanneer de benoeming waarvan sprake in bijlage I van dit besluit, afhankelijk is van een onderzoek naar de beroepsgeschiktheid wordt dat onderzoek door de directieraad van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid georganiseerd. Die raad bepaalt het programma van het onderzoek voor de toekenning van welke graad ook, eventueel in overleg met de verantwoordelijke van de dienst waarin er een vacante betrekking is. Hij wijst de leden aan van de Commisie die belast zijn met het onderzoek naar de beroepsgeschiktheden. § 2. De Commissie is samengesteld uit : - een voorzitter, namelijk de Administrateur-generaal of bij verhindering, de Adjunct-administrateur generaal; - een specialist die naar gelang van de discipline van de te begeven betrekking gekozen is; - een vertegenwoordiger van het vast wervingssecretariaat; - een vertegenwoordiger van de representatieve vakorganisaties om in het Sector Comité XII te zetelen.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 23 september 1992 tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut is opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1997.

Brussel, 14 januari 1998.

Mevr. M. DE GALAN

Bijlage Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^