Ministerieel Besluit van 14 januari 2005
gepubliceerd op 07 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200163
pub.
07/02/2005
prom.
14/01/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen op de inschakelingsbedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk, inzonderheid op artikel 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2002, 16 mei 2003, 21 januari 2004 en 21 september 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 december 1999, 9 februari 2001, 7 maart 2002, 3 februari 2003 en 8 januari 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het nodig is onverwijld de erkenning te verlengen van de inschakelingsbedrijven die als dusdanig niet erkend en gesubsidieerd zijn door de gewestelijke overheid, teneinde de aanwerving van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden of het behoud van de tewerkstelling van werknemers, die bijzonder moeilijk te plaatsen waren op het ogenblik van hun aanwerving, mogelijk te maken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 december 1999, 9 februari 2001, 7 maart 2002, 3 februari 2003 en 8 januari 2004, wordt de datum "31 december 2004" vervangen door de datum "31 december 2005".

Art. 2.Artikel 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een 5°, luidend als volgt : 5° evanals, vanaf 1 januari 2004 voor wat de Duitstalige Gemeenschap betreft het volgende bedrijf opgericht als vereniging zonder winstoogmerk : - VOE Behinderternstätten, Eupen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005 met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2004.

Brussel, 14 januari 2005.

F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 21 december 1994, Belgisch Staatsblad van 23 december 1994; Koninklijk besluit van 30 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 11 april 1995;

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 5 juni 1999;

Koninklijk besluit van 4 december 2002, Belgisch Staatsblad van 24 december 2002;

Koninklijk besluit van 16 mei 2003, Belgisch Staatsblad van 6 juni 2003;

Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 2 februari 2004;

Koninklijk besluit van 21 september 2004, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2004;

Ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999;

Ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht sluiten, Belgisch Staatblad van 23 februari 2001;

Ministerieel besluit van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 juli 2002;

Ministerieel besluit van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de we type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027177 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027172 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 maart 2003;

Ministerieel besluit van 8 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 maart 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^