Ministerieel Besluit van 14 januari 2020
gepubliceerd op 13 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van de voorlopige erkenning van de Franse Gemeenschap aan de CHU UCL Namen - Site van Godinne voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker. - Erkenning A/039

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020582
pub.
13/03/2020
prom.
14/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020582

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


14 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot toekenning van de voorlopige erkenning van de Franse Gemeenschap aan de CHU UCL Namen - Site van Godinne voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker. - Erkenning A/039


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, inzonderheid op artikel 62/2;

Gelet op het decreet van 30 maart 1983 betreffende de organisatie van verzorgingsinstellingen in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 en het koninklijk besluit van du 19 april 2014;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 5 november 1987 tot bepaling van de nadere regels voor de erkenning en de sluiting alsook van de procedure inzake beroep voor de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten, afdelingen, functies, initiatieven van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de brief van de CHU UCL Namen van 16 januari 2017 waarbij het verkrijgen van een voorlopige erkenning voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (satellietborstkliniek) voor de site van Godinne (A/039) wordt aangevraagd;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties en tot uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten tot weigering aan de CHU UCL Namen van de voorlopige erkenning voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker voor de site van Godinne (A/039) op basis van het moratorium bedoeld in artikel 62/2 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008;

Gelet op de email van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ)" van 6 mei 2019;

Gelet op de antwoordemail van de CHU UCL Namen van 20 mei 2019;

Gelet op de brief van AVIQ van 4 juni 2019;

Gelet op de antwoordbrief van de CHU UCL Namen van 26 juni 2019;

Overwegende dat voornoemd moratorium werd opgeheven na de eerste oproep van de nieuwgekozen Kamer van Volksvertegenwoordigers na de federale verkiezingen van 26 mei 2019, d.w.z. op 20 juni 2019;

Overwegende dat aan de CHU UCL Namen (A/039) een voorlopige erkenning voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (satellietborstkliniek) voor de site van Godinne, dient te worden toegekend overeenkomstig artikel 4 van voornoemd besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 5 november 1987, Besluit :

Artikel 1.Een voorlopige erkenning voor een termijn van 6 maanden wordt voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (satellietborstkliniek) toegekend aan de CHU UCL Namen voor de site van Godinne (A/039), met ingang van 1 augustus 2019.

De satellietborstkliniek bedoeld in het vorige lid wordt beheerd in het kader van een exclusieve en juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst met de CHU UCL Namen - Site Sainte-Elisabeth (A/166) die over een coördinerende borstkliniek beschikt.

Art. 2.Dit besluit wordt meegedeeld: a) per aangetekende brief aan: De heer B.LIBERT, Directeur-generaal CHU UCL Namur Avenue Dr G. Thérasse, 1 5530 YVOIR b) per gewone brief aan: De heer P.FACON, Directeur-generaal Mevr. A. PONCE, Adviseur-generaal FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen Eurostation Bloc II -Victor Hortaplein, 40 - Bus 10 1060 BRUSSEL Brussel, 14 januari 2020.

V. GLATIGNY


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^