Ministerieel Besluit van 14 juli 1998
gepubliceerd op 02 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot bepaling van het verband tussen het diploma van meester in muziek, optie instrument, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en het kunstvak instrument in het deeltijds kunstonderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035101
pub.
02/02/1999
prom.
14/07/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot bepaling van het verband tussen het diploma van meester in muziek, optie instrument, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en het kunstvak instrument in het deeltijds kunstonderwijs


De Vlaamse minister van onderwijs en ambtenarenzaken, Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op bijlage I, 6, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinrichtingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen « Muziek »,« Woordkunst » en « Dans », gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 juli 1992, 2 december 1992, 31 januari 1996 en 15 april 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 1998 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting « beeldende kunst » en van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen « muziek », « woordkunst » en « dans », inzonderheid op artikel 18, § 2, Besluit :

Artikel 1.De onderstaande tabel legt een verband tussen de specialiteiten van het kunstvak « instrument » en de meldingen op de diploma's van « meester in muziek, optie instrument ». Dat verband is belangrijk in het kader van de bekwaamheidsbewijzen voor leraar « instrument » in het deeltijds kunstonderwijs Voor de specialiteiten van het vak « instrument » in de linkerkolom komen als basisdiploma de diploma's van « meester in muziek, optie instrument » in aanmerking die één van de meldingen uit de rechterkolom dragen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1995.

Brussel, 14 juli 1998.

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^