Ministerieel Besluit van 14 juli 2016
gepubliceerd op 08 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016204494
pub.
08/09/2016
prom.
14/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204494

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur


De Minister van Natuur, Gelet op Verordening (UE) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;

Gelet op Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen;

Gelet op de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.4, D.242, D.243, D.249;

Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 december 2010 tot wijziging van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud wat betreft de uitvoering van het stelsel Natura 2000, de artikelen 31, 36 en 37;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk, de artikelen 1, 14°, 9, § 2, eerste lid, 15, § 3, tweede lid, § 4, 16, § 2, leden 2 tot 4, 20, leden 2 en 3, 22, 23, 28, § 2, eerste lid, 33 en 34;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het rapport van 10 december 2015, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 17 december 2015;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 12 januari 2016;

Gelet op het advies 59.032/4 van 6 april 2016 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Commissie met haar Beslissing C (2015) 5117 van 20 juli 2015, het Waals programma voor plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020 heeft goedgekeurd en dat het moet worden uitgevoerd, Besluit : HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 : het besluit van de Waalse Regering m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 1, 14°, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, vertoont de tabel in bijlage I, de productiviteitsklasse van een populatie naaldbomen.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 9, § 2, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 wordt de steunaanvraag bedoeld in artikel 9, § 2, eerste lid, van het voornoemde besluit ingediend bij het betaalorgaan of zijn afgevaardigde uiterlijk op de datum bepaald door het betaalorgaan of zijn afgevaardigde.

Art. 4.§ 1. Overeenkomstig artikel 15, § 3, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, vertoont de tabel in bijlage 2 de verlagingsrooster van de bijkomende vergoedingen en toelagen bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 in het geval van niet-naleving van de eisen bedoeld in artikel 8, § 1, van het voornoemde besluit.

Overeenkomstig artikel 15, § 4, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, kan het betaalorgaan of zijn afgevaardigde een verlagingsniveau van de steun uitspreken die hoger of lager is dan het niveau bepaald in de verlagingsrooster. § 2. Als de onregelmatigheid zich herhaalt of aanhoudt, wordt de steunverlaging overeenkomstig artikel 15, § 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 verdubbeld. § 3. Als meerdere gevallen van niet-naleving van de eisen worden vastgesteld voor eenzelfde beheerseenheid of voor eenzelfde perceel is het de grootste steunverlaging, verdubbeld die overeenkomstig artikel 15, § 4, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016van toepassing is.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 16, § 2, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, vertoont de tabel in bijlage 3 de verlagingsrooster van de toelagen voor het herstel of het onderhoud bedoeld in hoofdstuk 5 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de niet-uitvoering of de gedeeltelijke uitvoering van de eisen bedoeld in artikel 8, § 2, van het voornoemde besluit.

Als de onregelmatigheid zich herhaalt of aanhoudt, wordt de steunverlaging Overeenkomstig artikel 16, § 2, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 verdubbeld.

Als meerdere gevallen van niet-naleving van de eisen worden vastgesteld voor eenzelfde beheerseenheid of voor eenzelfde perceel, is het de grootste steunverlaging, verdubbeld, die overeenkomstig artikel 16, § 2, vierde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, van toepassing is.

Art. 6.Overeenkomstig artikel 20, lid 3 en 23, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, vertoont de tabel in bijlage 4 de verlagingsrooster van de vergoedingen wanneer de instandhoudingsmaatregelen opgenomen in het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten, in het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi sluiten of in een aanwijzingsbesluit worden ingetrokken door een vergunning. HOOFDSTUK II. - Agrarische vergoeding

Art. 7.§ 1. Overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, krijgt een landbouwer die elk weiland uitbaat in een site dat in aanmerking komt voor het Natura 2000-net, tot en met het jaar van zijn aanwijzing, een jaarlijkse vergoeding van 100 euro als voor dit laatste jaar het aanwijzingsbesluit na 1 januari in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. § 2. Overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, krijgt een landbouwer die elk landbouwperceel opgenomen in de Natura 2000-sites uitbaat, gedekt door de aanwijzingsbesluiten van 30 april 2009, een jaarlijkse vergoeding die als volgt wordt bepaald: 1° 100 euro per hectare voor de oppervlaktes van weiden waarvoor het aanwijzingsbesluit geen enkele specifieke beperking oplegt wat betreft de bemesting;2° 200 euro per hectare voor de oppervlaktes van weiden waarvoor het aanwijzingsbesluit een specifieke beperking oplegt wat betreft de bemesting. § 3. Overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, krijgt een landbouwer die elk landbouwperceel opgenomen in een Natura 2000-site uitbaat, waarvan het aanwijzingsbesluit in het Belgisch Staatsblad wordt aangenomen en bekendgemaakt uiterlijk op 1 januari van het betrokken jaar, een jaarlijkse vergoeding die als volgt wordt bepaald: 1° 100 euro per hectare voor de oppervlaktes van weiden gelegen in beheerseenheid 5 in de zin van artikel 2, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi sluiten;2° 21, 60 euro per schijf van twintig meter van "extensieve stroken" gelegen in beheerseenheid 4 in de zin van artikel 2, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi sluiten;3° 440 euro per hectare voor de oppervlaktes van weiden gelegen in beheerseenheid 2, in beheerseenheid 3 en in tijdelijke beheerseenheid 1 en 2, in de zin van artikel 2, 2° en 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi sluiten. HOOFDSTUK III. - Niet-agrarische vergoeding

Art. 8.Overeenkomstig artikel 22 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 zijn de oppervlaktes van bos die in aanmerking komen voor de niet-agrarische vergoeding, de oppervlaktes van bos opgenomen in: 1° de beheerseenheden 6, 7, 8, 9 in de zin van artikel 2, 6° tot 9°, van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi sluiten, de tijdelijke beheerseenheden 1 en 3 in de zin van artikel 2, 14° en 16° van het voornoemde besluit alsook alle andere beheerseenheden als ze beschouwd worden als ondergeschikt aan het bos in de zin van artikel 1, 20°, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, met uitsluiting van de exotische beplantingen in kaart gebracht in UG 10 in de zin van artikel 2, 10°, van het voornoemde besluit;2° een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net, met uitsluiting van de percelen samengesteld uit naaldbomen met een oppervlakte van meer dan tien aren uit één enkel stuk;3° een Natura 2000-site of een site die in aanmerking komt voor het Natura 2000-net, en beschouwd als een in aanmerking komende bosoppervlakte volgens het conformiteitsattest van het betaalorgaan of zijn afgevaardigde, genomen overeenkomstig artikel 36 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016.

Art. 9.§ 1. Overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, krijgt een privé beheerder jaarlijks een vergoeding van 20 euro per hectare in aanmerking komende bosoppervlakte voor elk perceel in aanmerking komend bos bedoeld in artikel 8, 2° of in artikel 8, 3°, tot en met het jaar van de aanwijzing van de site die het perceel opneemt, als, voor dit laatste jaar, het aanwijzingsjaar in het Belgisch Staatsblad na 1 januari wordt bekendgemaakt. § 2. Overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 krijgt een privé-beheerder jaarlijks een vergoeding van 40 euro per hectare in aanmerking komend bos bedoeld in artikel 8, 1° en 3°, waarvan het aanwijzingsbesluit in het Belgisch Staatsblad wordt aangenomen en bekendgemaakt uiterlijk op 1 januari van het betrokken jaar. HOOFDSTUK IV. - Toelagen voor het herstel en het beheer van de open milieus

Art. 10.§ 1er. Overeenkomstig artikel 28, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 wordt de inzameling van de steunaanvragen uitgevoerd door middel van projectenoproepen.

De indieningsdatum van de steunaanvraag bepaalt de selectieperiode bedoeld in paragraaf 3 waaraan het dossier is verbonden.

Overeenkomstig artikel 28, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 worden de selectiecriteria van de projectenoproepen voor de uitvoering van maatregel 7.6 van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling "Herstel en onderhoud van het natuurlijke patrimonium" in bijlage 5 omschreven.

De aanvrager dient één enkele steunaanvraag in per selectieperiode. § 2. Als de fondsen ontoereikend zijn voor een selectieperiode, wordt de begroting toegekend aan de dossiers in de volgorde van de lijst opgesteld in functie van hun notering, van de hoogste naar de laagste en in geval van gelijkheid in de noteringen, in functie van de indieningsdatum.

Deze lijst wordt voor elke selectieperiode opgesteld. § 3. De selectieperiodes bedoeld in paragraaf 1 lopen van 1 januari tot 31 maart, van 1 april tot 30 juni, van 1 juli tot 30 september en van 1 oktober tot 31 december. § 4. Naar aanleiding van een projectenoproep bedoeld in paragraaf 1, wordt elke steunaanvraag ingediend d.m.v een elektronisch formulier dat beschikbaar is op de website http://www.wallonie.be/fr/formulaire/formalite-list/#theme=319.

Om zijn aanvraag in te dienen, kan de begunstigde de begeleiding aanvragen van een deskundige bedoeld in artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun. § 5. Bij het formulier bedoeld in paragraaf 4 worden gevoegd: 1° a) i) hetzij, als de werken door de aanvrager worden uitgevoerd, een kostenraming van de overwogen werken van de aanvrager en minstens twee kostenramingen van de overwogen werken verstrekt door bedrijven; ii) hetzij, als de werken worden uitgevoerd door een bedrijf, drie kostenramingen van de overwogen werken verstrekt door bedrijven; iii) als het aantal kostenramingen vereist in i) en ii) niet verkregen kan worden, de bewijsstukken van het in mededinging stellen van verschillende bedrijven; b) een bewijsstuk van de keuze van de gekozen kostenraming als het gaat om een andere reden dan de lagere kost;2° een bestek of technische nota die de uit te voeren werken omschrijft;2° een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de exacte perimeter waarop de steunaanvraag betrekking heeft met een fijne rode streep afgebakend is; 4° een uittreksel uit de NGI-kaart (1/10.000) waar betrokken gebied in het rood aangegeven wordt; 5° een afschrift van betrokken kadastrale legger of van elk ander stuk waaruit het eigendom en de oppervlakte(s) van betrokken perceel (percelen) afgeleid kunnen worden;5° desgevallend, een mandaat behoorlijk getekend door de betrokken eigenaar(s) of de betrokken beheerder(s);7° in voorkomend geval, een aanvraagformulier voor een identificatienummer overeenkomstig hoofdstuk 2 van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 betreffende de identificatie bij het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen;8° in voorkomend geval, een afschrift van de verkoopovereenkomst van de grond met de adresgegevens van de verkoper, de koper en de notaris, samen met een schatting van de waarde van de grond opgemaakt door een notaris of door het Comité voor de Aankoop van Onroerende goederen;9° de verbintenisbrief om de bepaalde voorwaarden na te leven, in functie van de categorie en het soort geplande herstelwerken. § 6. Er wordt een bericht van ontvangst gericht aan de aanvrager binnen de maand na de indiening van de aanvraag.

De behandeling van het dossier eindigt uiterlijk de laatste dag van de volgende selectieperiode.

Art. 11.§ 1. Om over te gaan tot de selectie van de steunaanvragen, onderzoekt het betaalorgaan of zijn afgevaardigde overeenkomstig artikel 28, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 de selectiecriteria opgenomen in bijlage 5. § 2. Het cijfer toegekend aan de aanvrager bedraagt maximum vier punten per selectiecriterium in functie van de relevantie van het dossier t.o.v. de verschillende criteria onderzocht door het betaalorgaan of zijn afgevaardigde.

De minimale notering om een steun voor investering te krijgen, bedraagt zesentwintig punten waarvan minstens drie punten worden toegekend aan criterium 13 van bijlage 5

Art. 12.Het betaalorgaan of zijn afgevaardigde geeft kennis van de beslissing aan de aanvrager binnen zestig dagen te rekenen van de datum van de selectie van het dossier n.a.v. de projectenoproep bedoeld in artikel 10.

De werkzaamheden kunnen worden aangevat na ontvangst van het bericht van ontvangst bedoeld in artikel 10, § 6, eerste lid, en, desgevallend, na het verkrijgen van de vereiste toelatingen of vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden

Art. 13.De afgevaardigde van de Minister bedoeld in artikel 33 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 is de directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen op het grondgebied waarvan de herstelwerken moeten worden uitgevoerd.

Art. 14.Overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016, behoudt de begunstigde van een toelage voor herstel of onderhoud het perceel binnen de voorwaarden bepaald in het subsidiebesluit tijdens de volgende periode: 1° 5 jaar voor een aanvraag tot onderhoud zonder voorafgaand herstel;2° 15 jaar voor het herstel van grasperken of heiden 3° 30 jaar na de voortijdige exploitatie van naaldbomen om het open karakter te vrijwaren door de verwijdering van het struikgewas, de begrazing of het regelmatig maaien of voor de natuurlijke regeneratie of de overplanting van inheemse loofbomen ter plaatse;4° 30 jaar voor de andere herstelwerken als de bedoelde habitats en soorten prioritair zijn of 15 jaar als de bedoelde habitats of soorten niet prioritair zijn. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit is van toepassing op alle steunaanvrager die aan de gang zijn op de datum van zijn inwerkingtreding.

In afwijking van het eerste lid worden onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur: 1° de steunaanvragen of de betalingsaanvragen ingediend vóór het jaar 2016;2° de betalingsaanvragen betreffende de toekenning van een jaarlijkse schijf die een periode dekt die aan het jaar 2016 voorafgaat;3° de steunaanvragen betreffende de toelagen voor het herstel en het onderhoud bedoeld in hoofdstuk 5 goedgekeurd door het betaalorgaan of zijn afgevaardigde vóór het jaar 2016. Namen, 14 juli 2016.

R. COLLIN

Bijlage 1. - Productiviteitsklasse van een populatie naaldbomen

Klasse

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

Leeftijd


15


20


25

19.8

18.8

17.7

16.6

15.5

14.4

13.4

12.3

11.2


30

22.2

21.0

19.8

18.7

17.5

16.3

15.1

13.9

12.8


35

24.5

23.2

21.9

20.6

19.3

18.1

16.8

15.5

14.2


40

26.5

25.1

23.8

22.4

21.0

19.7

18.3

17.0

15.6


45

28.4

26.9

25.5

24.0

22.6

21.2

19.7

18.3

16.9

15.4

14

50

30.0

28.5

27.0

25.5

24.0

22.5

21.0

19.5

18.0

16.5

15

55

31.4

29.9

28.3

26.8

25.2

23.7

22.1

20.6

19.0

17.5

15.9

60

32.7

31.1

29.5

27.9

26.3

24.7

23.1

21.5

19.9

18.3

16.7

65

33.7

32.1

30.4

28.8

27.2

25.5

23.9

22.3

20.6

19.0

17.4

70

34.6

32.9

31.3

29.6

27.9

26.3

24.6

22.9

21.3

19.6

17.9

75

35.3

33.6

31.9

30.2

28.5

26.9

25.2

23.5

21.8

20.1

18.4

80

35.9

34.2

32.5

30.8

29.0

27.3

25.6

23.9

22.2

20.5

18.8

85

36.3

34.6

32.9

31.2

29.5

27.7

26.0

24.3

22.6

20.8

19.1

90

36.7

35.0

33.2

31.5

29.8

28.0

26.3

24.6

22.8

21.1

19.4

95

33.5

31.8

30.0

28.3

26.5

24.8

23.1

21.3

19.6

100

33.7

32.0

30.2

28.5

26.7

25.0

23.2

21.5

19.7

105

33.8

32.1

30.3

28.6

26.8

25.1

23.3

21.6

19.8


De gegevens van de tabel zijn de hoogtes in meters gegeven in functie van de leeftijd en de productiviteitsklasse Gezien om te worden gevoegd bij ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur.

Namen, 14 juli 2016.

R. COLLIN

Bijlage 2. - Verlagingen die op de bijkomende vergoedingen en toelagen bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 moeten worden toegepast in geval van niet-naleving van de eisen bedoeld in artikel 8, § 1, van het voornoemde besluit

Wetgeving

Artikel

Opschrift

Ernst

Omvang

Duur

MG

art. 3, 5°

Omploegen op minder dan één meter van de oevers en grachten

2 (gelet op de impact op het milieu waterlopen en soorten)

1 2

1 2

MG

art. 3, 6° - 4, 1°

Omploegen van vast weiland

1 (indien weilang in UG 5) 2 (UG 2-3-4)

1 2

1 2

MG

art. 4, 2°

Plaatsen van afwateringsbuizen en greppels

1 (in UG 5, 10, 11) 2 (in UG 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

2

1 2

MG

art. 4, 3°

Toegang voor het vee tot waterlopen en watervlakken

2 (gelet op de impact op het milieu waterlopen en soorten)

2

1 2

MG

art. 4, 4°

Herbiciden buiten teelten en bossen

2 (het gebruik van herbiciden buiten het toegelaten bestrijdingsplan garandeert niet langer de aanwezigheid van het habitat dat de UG rechtvaardigde)

1 2

1 2

MG

art. 4, 9°

Grondverbeteringsmiddelen en meststoffen op minder dan 12 meter van waterlopen en watervlakken

2 (gelet op de impact op het milieu waterlopen en soorten)

1 2

1 2

MG

art. 5, § 2, 2°

Onderhoud van afwateringsbuizen en greppels

1 (in UG 5, 10, 11) 2 (in UG 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

1 2

1 2

MG

art. 5, § 2, 3°

Huisvesting tijdelijke groep

1 (in UG 5, 10, 11) 2 (in UG 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

1 2

1 2

MP

art. 3, 3°, b) - 4, 3°, b) - 5, § 1, 3° - 6, 3° - 7

Elke aanplanting of heraanplanting van bomen of struiken buiten bossen

1 (in UG 5) 2 (in UG2, 3, 4)

1 2

1 2

MP

art. 4, 2 - 5, § 1, 2°, e)

Veevoeding

1 (in UG 5) 2 (in UG 2, 3, 4)

2

1 2

MP

art. 4, 1°, a) - 8, 1°, b) - 9, 1°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, a) - 12, a)

Opslag en spreiding van grondverbeteringsmiddelen en meststoffen in BE 2 en in bossen

1 in bossen 2 in UG 2

1 2

1 2

MP

art. 4, 1°, b) - 4, 3°, a) - 5, § 1, 2°, b)

Overzaaiing op weilanden

1 (in UG 5) 2 (in UG 2, 3, 4)

1 2

1 2

MP

art. 4, 1°, c)

Begrazing en maaien van 01/11 tot 15/06 in BE 2

2

1 2

1 2

MP

art. 4, 1°, e) - 5, § 1, 2°, c)

Maaien zonder instandhouding van 5 % voor een schuilstrook

1 (in UG 5) 2 (in UG 2, 3, 4)

1 2

1 2

MP

art. 5, § 1, 1°, a)

Gebruik van meststoffen in BE 3

2

1 2

1 2

MP

art. 5, § 1, 1°, b)

Begrazing en maaien van 01/11 tot 15/06 in BE 3 behalve beheersplan

2

1 2

1 2

MP

art. 5, § 1, 2°, a)

Aanbrengen van organische meststoffen van 15/08 tot 15/06 in BE 3 behalve beheersplan

2

1 2

1 2

MP

art. 6, 1°, a)

Bemesting, bodemverbetering, veevoeding, opslag in BE

2

1 2

1 2

MP

art. 6, 1°, b)

Begrazing en maaien van 01/11 tot 15/07 in BE 4

2

1 2

1 2

MP

art. 6, 2°, a)

Overschakeling van de BE 4 op teelt

2

1 2

1 2

MP

art. 6, 2°, b)

Grondbewerking in BE 4

2

1 2

1 2


Hoofdzakelijke bosmaatregelen

Wetgeving

Artikel

Opschrift


MG

art. 2

Behoud van instandhoudingseilanden

1 2

1 2

1 2

MG

art. 3, 1°

Naaldbomen op minder dan 12 meter van waterlopen en watervlakken

2

1 (naaldbomen tussen 9 en 12 m) 2 (naaldbomen tussen 0 en 9 m)

1 2

MG

art. 3, 2°

Behoud van 2 dode bomen per ha

1 (> 90 % van de vereiste dode bomen) 2 (< 90 % van de vereiste dode bomen)

0 (zonder voorwerp)

1 2

MG

art. 3, 3°

Behoud van een biologisch waardevolle boom per 2 ha

1 (> 90 % van de vereiste IB bomen) 2 (< 90 % van de vereiste IB bomen)

0 (zonder voorwerp)

1 2

MG

art. 3, 4°

Behoud van externe trapsgewijs geplaatste randen van 10 meter

1 (gemiddeld 4 dikke bomen maximum) 2 (> 4)

1 2

1 2

MG

art. 4, 6°

Vernietiging van de vegetatie op de grond en het kappen in de bossen toegelaten van 01/04 tot 30/06

2

1 2

1 2

MG

art. 4, 7°

Kap van de oeverlinten van meer dan 30 % /10 jaar

2

1 2

1 2

MG

art. 4, 8°

Kaalslag van loofopstanden van inheemse soorten

2

1 2

1 2

MG

art. 5, § 2, 1°

Kunstmatige wildakkers en voedingsteelten voor wild

1 2 (in UG 2, 3, 4)

1 2

1 2

MP

art. 8, 1°, d) - 9, 1°, d) - 10, 2°, d) - 11, 2°, b) - 12, b)

Wildakkers met grondwerk

1 (UG 10) 2 (UG 6, 7, 8, 9)

1 2

1 2

MP

art. 8, 2° - 8, 3°

Kappen van bomen van inheemse soort in UG 6

2

1 2

1 2

MP

art. 9, 2°, a)

Kaalkappingen in UG 7

2

1 2

1 2

MP

art. 9, 2°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, b)

verwijdering van boomstronken en de vernietiging van het kapafval

2

1 2

1 2


Maatregelen van niet-agrarische bijkomende toelage

Wetgeving

Artikel

Opschrift

Ernst

Omvang

Duur

BWR Vergoedingen toelagen

art. 25

> 3 % IC (maximum 10 %)

1

1 (de bijkomende % bereikt minstens 50 % van degene die is aangegeven) 2 (de bijkomende % is lager dan 50 % van degene die is aangegeven

1 2

BWR Vergoedingen toelagen

art. 25

> 10 m randen (maximum 20 m)

1

1 (de bijkomende % bereikt minstens 50 % van degene die is aangegeven) 2 (de bijkomende % is lager dan 50 % van degene die is aangegeven

1 2


Maatregelen van de vochtige of aquatische milieus en andere maatregelen

Wetgeving

Artikel

Opschrift

Ernst

Omvang

Duur

MP

art. 3,1°, b)

Opvulling van de vochtige of aquatische milieus

2

1 2

1 2

MP

art. 3, 2°, b)

Introductie van vissen in de watervlakken

2

1 2

1 2

MP

art. 3, 3°, a) - 13

Ruiming en onderhoud van de waterlopen

1 2

1 2

1 2

MG

art. 4, 5°

Onderhoud van de vegetatie aan de rand van de openbare wegen, vanaf 15/03 tot 31/07

-

-

-

MG

art. 5, § 1er, 1°

Activiteiten onderworpen aan milieuvergunning

12

12

12

MG

art. 5, § 1, 2°

Activiteiten onderworpen aan stedenbouwkundige vergunning

1 2

1 2

1 2

MP

art. 14

Maaien, verwijdering of vermalen met een tolbreker in UG S2

2

1 2

1 2

MP

art. 3, 1°, a) - 4,1°, d) - 5, § 1, 2°, d) - 8, 1°, c) - 9, 1°, c) - 10, 1°

Wijzigingen van het bodemreliëf

1 2

1 2

1 2

MP

art. 3, 2°, a) - 8, 1°, a) - 9, 1°, a) - 10, 2°, a) - 11, 2°, a)

Transformatie of verrijking met niet-inheemse soorten

1 (UG 9) 2 (UG 1, UG 6, UG 7, UG 8)

1 2

1 2


MG : Algemene maatregelen overeenkomstig het BWR van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk) MP : Bijzondere maatregelen overeenkomstig het BWR van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie zouden kunnen worden afgebakend, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn

Criterium

Waarden

Omschrijving

Ernst

1

Beperkte impact

2

Aanzienlijke impact

Omvang

1

< 50 %

2

> 50 %

Duur

1

Punctuele overtreding

2

Continue overtreding


Ernst

Omvang

Duur

Globale code

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

0

2

2

1

1

2

3

1

2

2

3

2

0

1

3

2

1

1

3

2

2

1

4

2

0

2

4

2

1

2

4

2

2

2

4


Code

Verlaging

1

Waarschuwing

2

- 10 %

3

- 50 %

4

- 100 %


Gezien om te worden gevoegd bij ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur.

Namen, 14 juli 2016.

R. COLLIN

Bijlage 3. - Verlaging van de toelagen voor het herstel en het onderhoud bedoeld in hoofdstuk 5 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de niet-uitvoering of voor de gedeeltelijke uitvoering van de eisen bedoeld in artikel 8, § 2, van het voornoemde besluit Naleving van de verplichtingen inzake informatie en bekendmaking Naleving: geen verlaging Niet-naleving -> 1ste controle : waarschuwing -> xe controle : verlaging gelijk aan tien percent vermenigvuldigd door het bedrag van de toelage Herstel van grasvelden en heide

Akten

Resultaat van de controle

Verlaging

Naleving van het bestek; (indien aanwezig en gevoegd bij het dossier)

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage indien de impact beperkt blijft op het bereiken van de doelstellingen van de werken 100 % van het bedrag van de toelage indien de impact aanzienlijk is op het bereiken van de doelstellingen van de werken

Gemeten oppervlakte (ontbossing/ verwijdering van het stuikgewas)

OK

Geen enkel (verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de gemeten oppervlakte < 3 %)

KO

vastgesteld verschil (verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de gemeten oppervlakte > 3 % )

Beheer door verwijdering van het stuikgewas, maaien of extensieve begrazing (programma goedgekeurd door de Administratie)

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

Naleving van de technische clausules voor het plaatsen van omheiningen

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

Lengte van de omheiningen

OK

Geen enkele

KO

vastgesteld verschil

Naleving van de technische clausules voor de installatie van schuilplaatsen voor schapen

OK

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

KO

100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

Aanwezigheid van minimum 1 schuilplaats/5 ha

OK

Geen enkele

KO

aantal ontbrekende schuilplaatsen 50 % van het bedrag van de toelage


Voortijdige exploitatie van naaldbomen

Akten

Resultaat van de controle

Verlaging

Naleving van het bestek; (indien aanwezig en gevoegd bij het dossier)

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

Gemeten oppervlakte

OK

Geen enkel (verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de gemeten oppervlakte < 3 %)

KO

vastgesteld verschil (verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de gemeten oppervlakte > 3 %)

Indien behoud van het open karakter

Verwijdering van het stuikgewas, begrazing of maaien

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

Zonder behoud van het open karakter

beplanting van inheemse loofbomen in stations OF natuurlijke regeneratie van de inheemse loofbomen

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

Naleving van het bestek indien gebruik van rupswerktuigen

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)

Afwateringsbuizen (buiten werking)

Naleving van het bestek Indien afwezigheid van het bestek • afwateringsbuizen buiten werking (afwateringsbuizen gevuld met aarde) • Afwateringsbuizen (regelmatige verstoppingen)

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)


Andere herstelwerken

Akten

Resultaat van de controle

Verlaging

Naleving van het bestek

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)


Onderhoud van de open milieus

Akten

Resultaat van de controle

Verlaging

Naleving van het bestek

OK KO

Geen enkele 10 % van het bedrag van de toelage (impact beperkt op het bereiken van de doelstellingen van de werken) 100 % van het bedrag van de toelage (impact aanzienlijk op het bereiken van de doelstellingen van de werken)


Aankoop van grond

Akten

Resultaat van de controle

Verlaging

Akte van aankoop of elk ander document waaruit het eigendom afgeleid kan worden

OK KO

Geen enkele 1e contrôle Waarschuwing (in dit geval wordt een 2e controle uitgevoerd binnen een termijn van 21 dagen door het betaalorgaan of zijn afgevaardigde) 2e controle : boete gelijk aan 100 % van het bedrag van de toelage

Akte van aankoop of elk ander document waaruit afgeleid kan worden dat het eigendom het subsidiebesluit conform is

OK KO

Geen enkele Boete gelijk aan 100 % van het bedrag van de toelage


Toepassing van de regeling van de verlagingen en uitsluitingen "ex-post" De investeringen uitgevoerd in het kader van een project van herstel/beheer/aankoop kunnen aan de ex post controles worden onderworpen gedurende vijf jaar vanaf de kennisgeving van de berekening van het bedrag van de toelage aan de aanvrager.

Deze controles hebben betrekking op het voortbestaan (ononderbroken aanwezigheid) van de investering. De opgelopen verlagingen worden in de tabel hieronder opgenomen, met dien verstande dat er hier gaat om opzettelijke handelingen.

Duurzaamheid

Verlaging

Geen enkele ontbrekende investering

geen enkele

0-50 % ontbrekende investering(en)

invordering van het bedrag van de toelage naar rato van de ontbrekende investeringen + een boete gelijk aan 25 % van het bedrag van de toelage

50-100 % ontbrekende investering(en)

invordering van het bedrag van de toelage naar rato van de ontbrekende investeringen + een boete gelijk aan 50 % van het bedrag van de toelage

Geen enkele investering aanwezig

invordering van het bedrag van de toelage + een boete gelijk aan 100 % van het bedrag van de toelage


Gezien om te worden gevoegd bij ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur.

Namen, 14 juli 2016.

R. COLLIN

Bijlage 4. - Verlaging van de vergoedingen wanneer de instandhoudingsmaatregelen opgenomen in het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten, in het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi sluiten of in een aanwijzingsbesluit worden ingetrokken door een vergunning

Wetgeving

Artikel

Opschrift

Impact van een gunstig advies op de vergoeding

MG

art. 3, 5°

Omploegen op minder dan één meter van de oevers en grachten

zonder voorwerp

MG

art. 3, 6° - 4, 1°

Omploegen van vast weiland

De vergoeding wordt afgeschaft op de betrokken oppervlakte aangezien het weiland niet meer bestaat. Als het weiland nog bestaat maar verandering van UG, worden de vergoedingen aangepast (ex : overgang naar UG 5) Als een vergunning wordt toegekend voor een bepaalde duur, wordt de steun afgeschaft tijdens deze duur. De steun zal tijdens het eerste uitbetalingsjaar datgene zijn van de UG5 en vanaf het tweede jaar datgene van de herstelde UG (UG 2-3-4)

MG

art. 4, 2°

Plaatsen van afwateringsbuizen en greppels

Zonder voorwerp

MG

art. 4, 3°

Toegang voor het vee tot waterlopen en watervlakken

Zonder voorwerp

MG

art. 4, 4°

Herbiciden buiten teelten en bossen

De vergoeding wordt afgeschaft op de betrokken oppervlakte omdat het gebruik van herbiciden buiten het toegelaten bestrijdingsplan niet langer de aanwezigheid garandeert van het habitat dat de UG rechtvaardigde en dus de vergoeding

MG

art. 4, 9°

Grondverbeteringsmiddelen en meststoffen op minder dan 12 meter van waterlopen en watervlakken

Zonder voorwerp

MG

art. 5, § 2, 2°

Onderhoud van afwateringsbuizen en greppels

Zonder voorwerp

MG

art. 5, § 2, 3°

Huisvesting tijdelijke groep

Zonder voorwerp

MP

art. 3, 3°, b) - 4, 3°, b) - 5, § 1, 3° - 6, 3° - 7

Elke aanplanting of heraanplanting van bomen of struiken buiten bossen

Zonder voorwerp

MP

art. 4, 2 - 5, § 1, 2°, e)

Veevoeding

Zonder voorwerp

MP

art. 4, 1°, a) - 8, 1°, b) - 9, 1°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, a) - 12, a)

Opslag en spreiding van grondverbeteringsmiddelen en meststoffen in BE 2 en in bossen

In UG 2, afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende het verminderd gebruik van biociden en meststoffen, hetzij 240 EUR/ha In een bos UG : zonder voorwerp

MP

art. 4, 1°, b) - 4, 3°, a) - 5, § 1, 2°, b)

Overzaaiing op weilanden

Zonder voorwerp

MP

art. 4, 1°, c)

Begrazing en maaien van 01/11 tot 15/06 in BE 2

Afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende de beperking van het gebruik, hetzij 200 EUR/ha

MP

art. 4, 1, e) - 5, § 1, 2°, c)

Maaien zonder instandhouding van 5 % voor een schuilstrook

Afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende de beperking van het gebruik, hetzij 200 EUR/ha

MP

art. 5, § 1, 1°, a)

Gebruik van meststoffen in BE 3

Afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende het verminderd gebruik van biociden en meststoffen, hetzij 240 EUR/ha

MP

art. 5, § 1, 1°, b)

Begrazing en maaien van 01/11 tot 15/06 in BE 3 behalve beheersplan

Afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende de beperking van het gebruik, hetzij 200 EUR/ha

MP

art. 5, § 1, 2°, a)

Aanbrengen van organische meststoffen van 15/08 tot 15/06 in BE 3 behalve beheersplan

Afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende het verminderd gebruik van biociden en meststoffen, hetzij 240 EUR/ha

MP

art. 6, 1°, a)

Bemesting, bodemverbetering, veevoeding, opslag in BE 4

Afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende het verminderd gebruik van biociden en meststoffen, hetzij 240 EUR/ha

MP

art. 6, 1°, b)

Begrazing en maaien van 01/11 tot 15/07 in BE 4

Afschaffing op de betrokken oppervlakte van het gedeelte van de vergoeding betreffende de beperking van het gebruik, hetzij 200 EUR/ha

MP

art. 6, 2°, a)

Overschakeling van de BE 4 op teelt

De vergoeding wordt afgeschaft op de betrokken oppervlakte aangezien de extensieve strook niet meer bestaat

MP

art. 6, 2°, b)

Grondbewerking in BE 4

De vergoeding wordt afgeschaft op de betrokken oppervlakte aangezien de extensieve strook niet meer bestaat


Hoofdzakelijke bosmaatregelen

Wetgeving

Art.

Opschrift

Gevolg van een gunstig advies op de compensatie

MG

art. 2

Behoud van instandhoudingseilanden

Afschaffing op het gehele eigendom van de vergoeding betreffende de instandhoudingseilanden, hetzij 11,94 EUR/ha. het programma voor plattelandsontwikkeling vindt immers dat het verlies i.v.m deze maatregel 12,90 EUR/ha bedraagt Hij vindt bovendien dat het globaal verliers i.v.m. de bosmaatregelen 43,21 EUR/ha bedraagt maar legt de vergoeding op 40 EUR/ha vast

MG

art. 3, 1°

Naaldbomen op minder dan 12 meter van waterlopen en watervlakken

Verlaging van de totale vergoedingen geïnd door de beheerder door zich te baseren op de raming van de inkomstenderving voorgesteld in het programma voor plattelandsontwikkeling voor de betrokken oppervlaktes (strook van 12 meter breed) hetzij 71,41 EUR/ha

MG

art. 3, 2°

Behoud van twee dode bomen per ha

Afschaffing, op de gehele eigendom, van het deel van de vergoeding voor het behoud van dode bomen, nl. 4,98 EUR/ha. In het LOP wordt de derving ivm die maatregel immers op 5,38 EUR/ha geschat. Overigens wordt de globale derving ivm bosbeheersmaatregel op 43,21 EUR/ha geschat, maar de vergoeding wordt op 40 EUR/ha vastgesteld

MG

art. 3, 3°

Behoud van een biologisch waardevolle boom per 2 ha

Afschaffing, op de gehele eigendom, van het deel van de vergoeding voor het behoud van biologisch waardevolle bomen, nl. 2,49 EUR/ha. In het LOP wordt de derving ivm die maatregel immers op 2,69 EUR/ha geschat. Overigens wordt de globale derving ivm bosbeheersmaatregel op 43,21 EUR/ha geschat, maar de vergoeding wordt op 40 EUR/ha vastgesteld

MG

art. 3, 4°

Behoud van 10 m hoge gelaagde bosranden aan de buitenkant

Vermindering van de totaal verkregen vergoedingen van de beheerder op grond van de dervingen zoals ingeschat in het LOP voor in aanmerking komende opp (10 m brede boorden), nl 143 EUR/ha

MG

art. 4, 6°

Vernietiging van de bodembegroeiing en houtkap toegelaten tussen 01/04 - 30/06

Zonder voorwerp

MG

art. 4, 7°

Kpa van lintvormige ooibossen hoger dan 30 % 10j

Zonder voorwerp

MG

art. 4, 8°

Kaalslag van inlandse loofboomsoorten

Afschaffing voor de in aanmerking komende opp van de bosbeheersvergoeding (40 EUR/ha) voor een periode van 30j. Bij afwijking zou het bedrag dan teruggebracht worden tot 18,61 EUR/ha gedurende 30 jaar (op grond van schatting LOP). In het LOP wordt de derving ivm die maatregel immers op 20,10 EUR/ha geschat. Overigens wordt de globale derving ivm bosbeheersmaatregel op 43,21 EUR/ha geschat, maar de vergoeding wordt op 40 EUR/ha vastgesteld

MG

art. 5, § 2, 1°

Kunstmatige wildakkers en voor wild ter beschikking gesteld braakland

Zonder voorwerp

MP

art. 8, 1°, d) - 9, 1°, d) - 10, 2°, d) - 11, 2°, b) - 12, b)

Wildakkers met grondbewerking

Zonder voorwerp

MP

art. 8, 2° - 8, 3°

Kap van inlandse boomsoorten als beheerseenheid UG 6

Afschaffing voor de in aanmerking komende opp van de bosbeheersvergoeding (40 EUR/ha) voor een periode van 30j. Bij afwijking zou het bedrag dan teruggebracht worden tot 18,61 EUR/ha (op grond van schatting LOP). In het LOP wordt de derving ivm die maatregel immers op 20,10 EUR/ha geschat. Overigens wordt de globale derving ivm bosbeheersmaatregel op 43,21 EUR/ha geschat, maar de vergoeding wordt op 40 EUR/ha vastgesteld

MP

art. 9, 2°, a)

Kaalslag als beheerseenheid UG 7

Afschaffing voor de in aanmerking komende opp van de bosbeheersvergoeding (40 EUR/ha) voor een periode van 30j. Bij afwijking zou het bedrag dan teruggebracht worden tot 18,61 EUR/ha (op grond van schatting LOP). In het LOP wordt de derving ivm die maatregel immers op 20,10 EUR/ha geschat. Overigens wordt de globale derving ivm bosbeheersmaatregel op 43,21 EUR/ha geschat, maar de vergoeding wordt op 40 EUR/ha vastgesteld

MP

art. 9, 2°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, b)

Rooien van stronken en vernietiging bosrestanten

Zonder voorwerp


Maatregelen voor vochtige, aquatische milieus en andere maatregelen

Wetgeving

art.

Opschrift

Effect van een gunstig advies op compensatie

MP

art. 3,1°, b)

Opvulling van de vochtige of aquatische milieus

De vergoeding wordt afgeschaft op de in aanmerking komende oppervlakte

MP

art. 3, 2°, b)

Te water laten van vissen in vijvers

Zonder voorwerp

MP

art. 3, 3°, a) - 13

Ruiming en onderhoud van waterlopen

Zonder voorwerp

MG

art. 4, 5°

Onderhoud van de vegetatie aan de rand van de wegen, vanaf 15/03 tot 31/07

Zonder voorwerp

MG

art. 5, § 1, 1°

Milieuvergunningsplichtige activiteiten

Zonder voorwerp

MG

art. 5, § 1, 2°

Activiteiten onderworpen aan stedenbouwkundige aangifte

Zonder voorwerp

MP

art. 14

Maaien, verwijdering of vermalen met een tolbreker in beheerseenheid UG S2

Zonder voorwerp

MP

art. 3, 1°, a) - 4, 1°, d) - 5, § 1, 2°, d) - 8, 1°, c) - 9, 1°, c) - 10, 1°

Wijzigen bodemreliëf

De vergoeding wordt afgeschaft op de in aanmerking komende oppervlakte

MP

art. 3, 2°, a) - 8, 1°, a) - 9, 1°, a) - 10, 2°, a) - 11, 2°, a)

Transformatie of verrijking met niet-inheemse soorten

Afschaffing op het in aanmerking komende perceel van de vergoeding voor winstderving wegens verbod tot wijzigen van bestemmingen van gemeenschappelijk waardevolle habitats of habitats van soorten, namelijk 18,61 EUR/ha. In het LOP wordt de derving ivm die maatregel immers op 20,10 EUR/ha geschat. Overigens wordt de globale derving ivm bosbeheersmaatregel op 43,21 EUR/ha geschat, maar de vergoeding wordt op 40 EUR/ha vastgesteld


"MG" Algemene maatregel die verwijst naar het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk; "MP" : Bijzondere maatregel die verwijst naar het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 30/05/2011 numac 2011202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi sluiten tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn Gezien om te worden gevoegd bij ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur.

Namen, 14 juli 2016.

R. COLLIN

Bijlage 5. - Selectiecriteria voor de projectenoproepen voor de uitvoering van maatregel 7.6 van het Waalse programme voor landelijke ontwikkeling « Herstel en onderhoud van het natuurpatrimonium »

Selectiecriteria

Maximumnotering voor dit criterium

1. Statuur van natuurlijke habitats en habitats van soorten van communautair belang (al dan niet prioritair)

4

2.Vermoedelijke ontwikkeling van het te herstellen terrein in het geval waarin dit herstel niet plaats zou vinden (ofwel : het niet-herstel leidt tot een evolutie naar een ander, +/- gelijkwaardig habtat, ofwel : dit leidt naar een habitat met een gevoelig mindere kwaliteit)

4

3. Meerdere habitats of soorten van communautair belang betrokken bij het project - meerdere habitats tegelijk herstellen (diversifiëring, begrip « mosaïek »

4

4.Neveneffecten op soorten die niet onder Natura vallen, maar beschermd, zeldzaam of gevoelig zijn of op habitats die op patrimoniaal vlak waardevol zijn

4

5. Impacten op andere ecosystemische functies (bescherming watern bodem enz)

4

6.Nabijheid van een beschermd gebied (erkend natuurreservaat, domaniaal natuurreservaat, wetenschappelijk waardevolle ondergrondse holtes, biologisch waardevolle vochtige gebieden...)

4

7. Impact van de intensiteit in het gebruik van naburige terreinen (maïsakkers, intensieve weilanden, schrale hooilanden of -weiden, habitatgebieden, industriegebieden, drukke verkeerswegen enz) om in te schatten hoe ernstig de te herstellen habitats verstoord zullen worden.Impacten op de gevoelige soorten

4

8. Omvang van het project - voorkeur voor de projecten waarvan de omvang in verhouding staat tot het type habitat

4

9.Statuut van de staat van instandhouding FV, U 1 of U 2 (dringend karakter) herstel - onderhoud - aankoop grond

4

10. Voorspelbaarheid van waarborg op succes werken (beheerscontract of -plan, bestek, gewestplan, vergunning of andere stedenbouwkundige verplichtingen...)

4

11. Doeltreffendheid van de werken (samengetelde impacten, begrip « vermazing » en begrip « net », en kosten van werken/winsten in termen van biodiversiteit)

4

12.Grondbeheersing en -garantie (eigenaar en/of beheerder en/of huurovereenkomst en/of natuurbeheersovereenkomst)

4

13. Doeltreffendheid ivm beoogd herstel habitat/soort van communautair belang

4


Gezien om te worden gevoegd bij ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur.

Namen, 14 juli 2016.

R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^