Ministerieel Besluit van 14 juni 2000
gepubliceerd op 26 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2000027310
pub.
26/07/2000
prom.
14/06/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


14 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen (Lettelingen)


De Minister van Begroting, Huisvesting en Openbare Werken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 april 2000 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en overwegende dat dit ministerieel besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat het algemeen nut de verhoging van de vlotte doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de weggebruikers vordert;b) overwegende dat die onteigeningen de bouw van de oostelijke rondweg om Edingen (Lettelingen) tot doel hebben;c) overwegende dat de inbezitneming onmiddellijk moet gebeuren; Gelet op het ministerieel besluit van 12 september 1995 betreffende de onteigeningen die op het grondgebied van de stad Edingen (Lettelingen) uitgevoerd moeten worden, Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de bouw, door het Waalse Gewest, van de weg nr. N285A op het grondgebied van de stad Edingen (Lettelingen), in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Begroting, Huisvesting en Openbare Werken voor gezien getekende plan nr. H.N285A.A1-66 dat het bij het ministerieel besluit van 12 september 1995 gevoegde plan nr. H.N285A.A1-62 wijzigt en aanvult.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 en de huur ervan overeenkomstig artikel 13, tweede en volgende leden, van de wet van 9 augustus 1955.

Namen, 14 juni 2000.

M. DAERDEN TABEL VAN DE GRONDINNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld AAN TE KOPEN BEBOUWDE OPPERVLAKTE 04 A 13 Ca Het plan nr. H.N285A.A1-66 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons", rue du Joncquois 118, 7000 Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^