Ministerieel Besluit van 14 juni 2000
gepubliceerd op 03 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035759
pub.
03/08/2000
prom.
14/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2000. - Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de gemeente Zemst


De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 85;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht op voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op de conceptnota inzake het recht van voorkoop van 11 mei 2000 opgesteld door de gemeentelijke diensten van Zemst;

Overwegende dat door de toenemende verstedelijking als gevolg van de nabijheid van de steden Mechelen en Brussel de lokale woonmarkt onder druk staat, waardoor de minder-bemiddelden dienen uit te wijken terwijl de beschikbare gronden en panden ingenomen worden door kapitaalkrachtige inwijkelingen;

Overwegende dat de keuze van de gemeente Zemst om een maximale invulling te geven aan de objectieven vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met zich meebrengt dat de bestaande woongebieden extra worden belast waardoor de uitwijking van de minstbegoeden nog wordt versterkt;

Overwegende dat het patrimonium niet afgestemd is op de noden van de bevolking en dat de demografische evoluties dit dreigen te versterken;

Overwegende dat in de gemeente Zemst permanente campingbewoning een probleem is en de herhuisvesting van de bewoners een prioriteit vormt;

Overwegende dat de hierboven aangehaalde redenen afdoende aantonen dat het recht van voorkoop als uitzonderingsregime in de aangeduide gebieden gerechtvaardigd is;

Overwegende dat in de aangeduide prioritaire gebieden het noodzakelijk is om duurzame verandering te realiseren en hiertoe de nodige faciliteiten moeten gecreëerd worden, onder meer door het recht van voorkoop gebiedsgewijs te introduceren;

Overwegende dat het recht van voorkoop als bijzonder instrument deel uitmaakt van een geïntegreerde visie en een gericht grond- en pandenbeleid warbij rekening wordt gehouden met de objectieven vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

Overwegende dat één statistische sector een hogere graad van sociale huurwoningen heeft dan de vooropgestelde norm van 20 % en derhalve in dit gebied het recht van voorkoop noodzakelijkerwijze met het oogmerk op realisatie van sociale koopwoningen of sociale kavels moet worden gerealiseerd, teneinde de sociale vermenging te versterken;

Overwegende dat de afdelingen Woonbeleid en Financiering Huisvestingsbeleid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de objectieven vervat in de richtnota opgesteld door de stedelijke diensten van Zemst hebben onderzocht en kunnen onderschrijven, Besluit :

Artikel 1.Volgende woningbouwgebieden zoals bepaald in bijlage van het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, worden erkend als bijzonder gebied bedoeld in artikel 28, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen : 1° 23096A01, 23096A02, 23096A032, 23096A202, 23096B00, 23096B011, 23096B022, 23096B19, 23096B212, 23096B223, 23096C00, 23096C01, 23096D00, 23096D012, 23096D022, 23096E000, 23096E01, 23096E022, 23096E043, 2° 23096A00; In het woningbouwgebied bepaald in het eerste lid, 2° wordt het recht van voorkoop uitsluitend uitgeoefend met het oog op het verlenen van zakelijke rechten op sociale woningen of sociale kavels;

Art. 2.In de woningbouwgebieden zoals bepaald in artikel 1, is het recht op voorkoop bedoeld in artikel 85, § 1, tweede lid, 3° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, niet van toepassing op : 1° de verkoopscompromissen afgesloten vóór de inwerkingtreding van dit besluit;2° de openbare verkopen waarvan de toewijzing nog niet is geschied na één of meerdere zitdagen gehouden vóór de inwerkingtreding van dit besluit;3° de openbare verkoop waarvan de eerste zitdag is vastgesteld binnen de 40 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit. Brussel, 14 juni 2000.

J. SAUWENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^