Ministerieel Besluit van 14 juni 2001
gepubliceerd op 26 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de jeugdvakantie

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012573
pub.
26/06/2001
prom.
14/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de jeugdvakantie (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997, 13 februari 1998, 22 december 1998, 26 maart 1999, 12 augustus 2000 en 22 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 37, gewijzigd bij het koninklijk besluit 30 april 1999, 81, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1992, 8 maart 1995 en 22 november 1995 en 138, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 7, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 november 1995 en 28 februari 1997, 56, § 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 juni 1992, 30 november 1995, 17 april 1996, 11 augustus 1997 en 13 juni 1999, 87, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 januari 1993, 27 mei 1993, 22 december 1995 en 11 augustus 1997, en 92, § 2, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 1995 en vervangen bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 56, 71, 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 25 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 22 mei 2001;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 28 mei 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet 4 augustus 1996;

Gelet op dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat dit besluit deel uitmaakt van de teksten genomen ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001-2002, meer specifiek wat betreft het nieuwe stelsel van jeugdvakantie; dat de bepalingen van dit besluit hun wettelijke basis vinden in de besluitwet van 28 december 1944 waarbij de wet die hieraan de nodige wettelijke wijzigingen aangebracht heeft, met terugwerkende kracht op 1 januari 2001, slechts ondertekend werd op 22 mei 2001 maar dat de normale vakantieperiode nu begint en dat dus zowel de werkgevers, de werknemers als de instellingen belast met de uitvoering van de bepalingen van dit besluit er onverwijld dienen van op de hoogte gesteld te worden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 7, vierde lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 november 1995 en 28 februari 1997, wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 56, § 1, vijfde lid, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 56, 71, 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 1° van tewerkstelling als mindervalide werknemer overeenkomstig artikel 78 van het koninklijk besluit, van tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma overeenkomstig artikel 78ter van het koninklijk besluit, van tewerkstelling in een erkende arbeidspost overeenkomstig artikel 78quater van het koninklijk besluit, van tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 78quinquies van het koninklijk besluit of als coöperant-jonge werkzoekende overeenkomstig artikel 97 van het koninklijk besluit; ».

Art. 3.In artikel 87 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 januari 1993, 27 mei 1993, 22 december 1995 en 11 augustus 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A) het 5° wordt vervangen door de volgende bepaling : « 5° de "persoonlijke werkloosheidsverklaring" C 109, alsmede een kopie van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer bedoeld in artikel 78ter, 78quater of 78quinquies van het koninklijk besluit. In geval van verlenging van de initiële tewerkstelling, is de werkloze verplicht opnieuw een kopie van de arbeidsovereenkomst in te dienen voor de periode waarmee de tewerkstelling wordt verlengd. »;

B) het 7° wordt vervangen door een 7° en een 8°, luidend als volgt : « 7° het "bewijs van jeugdvakantie" C 103 jeugdvakantie, voor de werkloze die een aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen bedoeld in artikel 78bis van het koninklijk besluit, indient; 8° de"persoonlijke werkloosheidsverklaring" C 109, afgelegd door de werkloze die : a) voorafgaand aan zijn uitkeringsaanvraag niet was tewerkgesteld als loontrekkende;b) de formulieren bedoeld in de voorgaande nummers niet of niet tijdig kan bekomen;c) verhuist en de gemeente van de nieuwe gewone verblijfplaats onder een ander werkloosheidsbureau ressorteert;d) een aanvraag om overbruggings- of wachtuitkeringen indient.»

Art. 4.Artikel 92, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 1995 en vervangen bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 56, 71, 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Voor de werknemer bedoeld in artikel 78ter van het koninklijk besluit die de integratie-uitkering vraagt, voor de werknemer bedoeld in artikel 78quater van het koninklijk besluit die de herinschakelingsuitkering vraagt en voor de werknemer bedoeld in artikel 78quinquies van het koninklijk besluit die de banenplanuitkering vraagt, moet het dossier toekomen op het werkloosheidsbureau voor het einde van de tewerkstelling in een doorstromingsprogramma, van de tewerkstelling in een erkende arbeidspost of van de tewerkstelling overeenkomstig artikel 78quinquies van het koninklijk besluit. »

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 14 juni 2001.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951;

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963;

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967;

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967;

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978;

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982;

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985;

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997;

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 10 april 1999;

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999;

Wet van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 22 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Koninklijk besluit van 8 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1995;

Koninklijk besluit van 22 november 1995, Belgisch Staatsblad van 8 december 1995;

Koninklijk besluit van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1999;

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992;

Ministerieel besluit van 23 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Ministerieel besluit van 12 januari 1993, Belgisch Staatsblad van 21 januari 1993;

Ministerieel besluit van 27 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1993;

Ministerieel besluit van 22 november 1995, Belgisch Staatsblad van 13 januari 1996;

Ministerieel besluit van 30 november 1995, Belgisch Staatsblad van 20 december 1995;

Ministerieel besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 13 januari 1996;

Ministerieel besluit van 17 april 1996, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1996;

Ministerieel besluit van 28 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 20 maart 1997;

Ministerieel besluit van 11 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 56, 71, 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 september 1997;

Ministerieel besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999012534 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 13/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012513 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 juli 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^