Ministerieel Besluit van 14 juni 2002
gepubliceerd op 26 juni 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012831
pub.
26/06/2002
prom.
14/06/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997, 13 februari 1998, 22 december 1998, 26 maart 1999, 12 augustus 2000, 22 mei 2001, 19 juli 2001, 10 augustus 2001 en 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 138, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 92, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 december 1995, 30 april 1999 en 14 juni 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 7 februari 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 4 april 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de voorgestelde wijziging van de indieningsprocedure van het dossier er zal toe leiden dat de beslissing aangaande het recht op uitkeringen in sommige omstandigheden vlugger zal kunnen genomen worden, zodat de periode waarin de werkloos geworden werknemer zonder inkomen zit maximaal wordt beperkt; dat bijgevolg alle instanties die deze reglementering moeten toepassen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 december 1995, 30 april 1999 en 14 juni 2001, wordt aangevuld met de volgende paragraaf : « § 5. Wanneer de uitbetalingsinstelling vaststelt dat zij geen volledig dossier zal kunnen indienen binnen de termijn bedoeld in § 2, eerste lid, of § 3, kan zij het werkloosheidsbureau binnen deze termijn in kennis stellen van de identiteit van de werknemer en de datum vanaf dewelke uitkeringen worden aangevraagd. De voormelde indieningstermijn wordt in dat geval met één maand verlengd. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 14 juni 2002.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951;

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963;

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967;

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967;

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978;

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982;

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985;

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997;

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 10 april 1999;

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999;

Wet van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000;

Wet van 22 mei 2001, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2001;

Wet van 19 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001;

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 15 september 2001;

Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 1 juni 1999;

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992;

Ministerieel besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 13 januari 1996;

Ministerieel besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015138 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 juni 1999;

Ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^