Ministerieel Besluit van 14 juni 2012
gepubliceerd op 12 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk inzake preventieve maatregelen ter voorkoming van belangrijke schade door vossen in uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 tot wijziging van

bron
vlaamse overheid
numac
2012203772
pub.
12/07/2012
prom.
14/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


14 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk inzake preventieve maatregelen ter voorkoming van belangrijke schade door vossen in uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend


De Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, artikel 19, tweede lid, 3°, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, artikel 19;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 mei 2012;

Overwegende dat bijzondere bejaging van vossen ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 slechts kan worden toegelaten op voorwaarde dat er bepaalde preventieve maatregelen, opgenomen in een door de bevoegde minister vastgestelde code van goede praktijk, worden genomen om belangrijke schade door vossen te voorkomen;

Overwegende dat de preventieve maatregelen die zijn opgenomen in dit besluit het resultaat zijn van een consensus die bereikt is tussen verschillende betrokken instanties en belangengroepen, namelijk het Agentschap voor Natuur en Bos, de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, de Hubertus Vereniging Vlaanderen, Vogelbescherming Vlaanderen VZW en Natuurpunt VZW, Besluit :

Artikel 1.De preventieve maatregelen vermeld in dit besluit hebben betrekking op schade door vossen aan dieren die onder zich worden gehouden door een eigenaar, bedoeld in artikel 19, tweede lid, 3° van het besluit van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend.

Voor lammeren, biggen en jonge geiten gelden die maatregelen alleen gedurende de eerste tien dagen na de geboorte.

Art. 2.Om belangrijke schade door vossen te voorkomen moet op een terrein waar de dieren, vermeld in artikel 1, worden gehouden een van de volgende preventieve maatregelen worden genomen : 1° een afsluitbaar nachthok voor de dieren, met een beveiligde bodem. Met een afsluitbaar nachthok wordt bedoeld dat alle openingen waar het lichaam van een vos door kan, dichtgemaakt moeten kunnen worden; 2° een omheining rond het verblijf van de dieren, die minimaal voldoet aan elk van de volgende kenmerken : a) een technische maatregel die voorkomt dat de omheining ondergraven wordt;b) de omheining bestaat uit bedrading met mazen van maximaal 3 cm x 3 cm of kippengaas met mazen van maximaal 4 cm;c) de hoogte van de omheining bedraagt minimaal 180 cm.Een hoogte van minimaal 100 cm is toegelaten op voorwaarde dat de omheining bovenaan voorzien is van een stroomdraad; 3° het verblijf van de dieren is volledig afgesloten, inclusief met een beveiligde bodem. Brussel, 14 juni 2012.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^