Ministerieel Besluit van 14 juni 2018
gepubliceerd op 06 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018012868
pub.
06/07/2018
prom.
14/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012868

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


14 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 10bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 11 december 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 26 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 13 maart 2018;

Gelet op het advies 63.252/4 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1ter, eerste en vijfde lid, van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 1 januari 1980 en vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor sluiten, worden de woorden "de tabellen 1, 2, 3 en 6" vervangen door de woorden "de tabellen 1b, 2 en 3".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 februari 1980 en 4 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, worden de woorden "zijn vastgesteld in tabel 1.a. van de bijlage bij dit besluit voor het land waar hij zich werkelijk gedurende de beschouwde periode bevond." vervangen door de woorden "voor het land waar hij zich werkelijk gedurende de beschouwde periode bevond, zijn vastgesteld op basis van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies."; b) in paragraaf 2, worden de woorden "vastgesteld voor de bezochte landen in tabel 1.a. van de bijlage bij dit besluit." vervangen door de woorden "van de bezochte landen."; c) paragraaf 3, opgeheven bij het ministerieel besluit van 1 februari 1980, wordt hersteld als volgt: " § 3.Het basisbedrag voor de opperofficier wordt vastgesteld op de volgende wijze: 1° zevenenzeventig en een half procent van de dagelijks forfaitaire verblijfsvergoeding voor categorie 1 van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies vanaf de eerste wijziging van het voornoemde ministerieel besluit in 2018;2° tachtig procent van de dagelijks forfaitaire verblijfsvergoeding voor categorie 1 van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies vanaf de eerste wijziging van het voornoemde ministerieel besluit in 2019. In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt het basisbedrag evenwel vastgesteld op tachtig procent van de dagelijks forfaitaire verblijfsvergoeding voor categorie 1 van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies in Argentinië (Argentina), Benin, China, de Democratische Republiek Congo (Congo Democratic Republic), Estland (Estonia), Gabon, Japan, Jordanië (Jordan), Portugal, Rusland (Russian Federation), Senegal, Zuid-Afrika (South-Africa), Zwitserland (Switzerland), Turkije (Turkey) en de Verenigde Staten van Amerika (the United States of America) vanaf de eerste wijziging van het voornoemde ministerieel besluit in 2018.

Het basisbedrag voor de hoofdofficier, de lager officier, de onderofficier en de vrijwilliger is het basisbedrag voor de opperofficier verminderd met respectievelijk vijf procent, tien procent, vijftien procent en twintig procent."; d) hetzelfde artikel wordt aangevuld met een paragraaf luidende: " § 4.De forfaitaire maaltijdvergoeding bedraagt vijfendertig procent van het basisbedrag bepaald in de vorige paragraaf.".

Art. 3.In artikel 4, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 22 mei 1987 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor sluiten, worden de woorden "tegen de bedragen vastgesteld in de tabellen 6.a. en" vervangen door de woorden "op basis van vijftien procent van het basisbedrag bepaald in artikel 3, § 3 of tegen de bedragen vastgesteld in de tabel".

Art. 4.In artikel 5, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 1 februari 1980 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor sluiten, worden de woorden "is vastgesteld in tabel 6.b. van de bijlage bij dit besluit" vervangen door de woorden "vijftien procent van het basisbedrag bepaald in artikel 3, § 3, bedraagt".

Art. 5.In artikel 5bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 10 januari 1978 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor sluiten, worden de woorden "vastgesteld in tabel 6.b. van de bijlage bij dit besluit" vervangen door de woorden "waarvan het bedrag vijftien procent van het basisbedrag bepaald in artikel 3, § 3, bedraagt".

Art. 6.In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 22 mei 1987, worden de woorden "vastgesteld in tabel 6 van de bijlage bij dit besluit," vervangen door de woorden "bepaald in artikel 4, § 1, eerste lid,".

Art. 7.In artikel 19, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 22 mei 1987, worden de woorden "vastgesteld in tabel 6 van de bijlage bij dit besluit" vervangen door de woorden "bepaald in artikel 4, § 1, eerste lid".

Art. 8.De tabel 1.a van de bijlage bij het hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor sluiten, wordt opgeheven.

Art. 9.De tabel 6 van de bijlage bij het hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor sluiten, wordt opgeheven.

Brussel, 14 juni 2018.

S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^