Ministerieel Besluit van 14 juni 2018
gepubliceerd op 26 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205328
pub.
26/10/2018
prom.
14/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205328

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JUNI 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister-President, De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.13, programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 31 mei 2017 en 29 maart 2018 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Interreg V A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg V A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Sociale inclusie en opleiding;

Maatregel 3.1 : Verhoging van de sociale integratie van kwetsbare groepen;

Titel : N-POWER;

Operator : Stad Luik;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 215.739,83 EUR;

Vereffeningskredieten : 43.147,96 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301 0000 3104;

Titel : N-POWER;

Operator : Stad Seraing;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 84.082 EUR;

Vereffeningskredieten : 16.816,40 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301 0000 3104;

Titel : N-POWER;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 80.372,07 EUR;

Vereffeningskredieten : 16.074,41 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301 0000 3104;

Titel : N-POWER;

Operator : Stadt Eupen;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 145.042,27 EUR;

Vereffeningskredieten : 29.008,45 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301 0000 3104;

Interreg V A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming en bevordering van het leefmilieu door een geïntegreerd beheer van de grensoverschrijdende hulpbronnen;

Maatregel 3.6 : Anticipatie op en beheer van natuurlijke, technologische en industriële risico's, en noodtoestanden;

Titel : « ALARM FWV »;

Operator : Informaticacentrum Henegouwen vzw;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vereffeningskredieten : 17.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 306 0000 0173;

Titel : « ALARM FWV »;

Operator : Diensten van de Gouverneur van Henegouwen;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vereffeningskredieten : 11.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 306 0000 0173;

Titel : « ALARM FWV »;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vereffeningskredieten : 36.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 306 0000 0173;

Titel : « ALARM FWV »;

Operator : « RPA Hainaut Sécurité »;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vereffeningskredieten : 9.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 306 0000 0173;

Titel : « ALARM FWV »;

Operator : Zone Henegouwen Centrum;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vereffeningskredieten : 12.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 306 0000 0173, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 526 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 191 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 34 en van programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet En overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

OK

VAK

OK

VAK

OK

OA 34 01.01.01

68.019

43.173

- 526

- 191

67.493

42.982

OA 17 43.13.02

0

0

+ 526

+ 191

526

191


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 14 juni 2018.

W. BORSUS V. DE BUE


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^