Ministerieel Besluit van 14 maart 2013
gepubliceerd op 29 juli 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204236
pub.
29/07/2013
prom.
14/03/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 MAART 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister-President, De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocatie 01.03 van programma 13, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01 van programma 12 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.06 van programma 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 10 juli 2008, 5 februari 2009, 27 mei 2009, 14 juli 2011, 28 juni 2012 en 17 januari 2013 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1 : De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : Grensoverschrijdend platform van drugsgebruiken en andere risicodragende gedragen;

Operator : stad Bergen;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 8.603,78 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301FWA 0048 H;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : "Health and Demographic Changes";

Operator : CHU Luik;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 32.862,97 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 400000 004A H;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.3 : Ondersteuning voor de samenwerking op het gebied van gezondheid;

Titel : NESCAV;

Operator : "Centre de Recherche public de la Santé";

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 17.167,19 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 303GDR 0031 H;

Titel : Studie en acties in verband met de preventie en de bevordering van de geestelijke gezondheid;

Operator : APES - ULg;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 3.429,18 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 303GDR 0030 H;

Titel : COSANTE;

Operator : ANMC;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 22.161,33 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 303WLL 0043 H;

Titel : EDUDORA2;

Operator : Ecole de Santé publique ULg;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 6.097,06 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 303WLL 0044 H;

Titel : EDUDORA2;

Operator : "Association belge du Diabète" (Diabetesvereniging in België);

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 316,16 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 303WLL 0044 H;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1 : De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : ICAPROS;

Operator : Christelijke Mutualiteit van de provincie Luxemburg;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 5.906,86 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301FWA 0090 H;

Titel : ICAPROS;

Operator : "Cliniques Universitaires de Mont Godinne";

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 562,56 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301FWA 0090 H;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.2 : Gemeenschappelijke en geïntegreerde acties voeren inzake grensoverschrijdend dagelijks leven;

Titel : « Récits »;

Operator : O.C.M.W. van Bergen;

Basisallocatie : 01.03.13;

Vastleggingskredieten : 20.606,18 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302FWA 0051 H;

Interreg IV A Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1 : De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : "SAM - Eurométropole";

Operator : O.C.M.W. van Doornik;

Basisallocatie : 01.03.13;

Vastleggingskredieten : 21.806,74 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301TRI 0109 H;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : « TransFormaTION »;

Operator : CFRP van Doornik;

Basisallocatie : 01.06.15;

Vereffeningskredieten : 222.365,49 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0011 H;

Titel : TransFormaTION II;

Operator : CFRP van Doornik;

Basisallocatie : 01.06.15;

Vereffeningskredieten : 120.204 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0011 H, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 43 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 440 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 en van programma 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 17 01.01.12

125

200

-

+ 97

125

297

OA 17 01.03.13

0

50

+ 43

-

43

50

OA 17 01.06.15

0

50

-

+ 343

393

OA 32 01.01.01

59.859

116.200

- 43

- 440

59.816

115.760


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 14 maart 2013.

R. DEMOTTE Mevr. E. TILLIEUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^