Ministerieel Besluit van 14 mei 2001
gepubliceerd op 24 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022330
pub.
24/07/2001
prom.
14/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2001. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 35sexies, ingevoegd door de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels, voorbehouden aan beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikelen 3 en 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995 en 11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1996 pub. 05/06/1997 numac 1997022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Raad van de Tandheelkunde, op de voordracht van zijn beroepsvereniging, de heer HUBERT, Jean-Marie, licentiaat in de tandheelkunde, van Solre-Saint-Géry, ter vervanging van de heer VANNUFFEL, Thierry, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit mandaat verstrijkt op dezelfde datum als de mandaten van de leden benoemd bij ministerieel besluit van 4 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999022829 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 mei 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^