Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 19 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000419
pub.
19/05/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het Algemeen Kieswetboek, inzonderheid op artikel 165, derde lid, ingevoegd bij de wet van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement type wet prom. 14/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement. - Duitse vertaling type wet prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009003147 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 14/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009009304 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 sluiten, en artikel 180quinquies, § 6, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de techni type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de ontbinding van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de co type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een f sluiten houdende erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels;

Overwegende dat het noodzakelijk is de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal te erkennen, met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014;

Overwegende dat, na afloop van de testbanken, PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, erkend advies-orgaan, op 30 april 2014 een gunstig advies heeft uitgebracht over de erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal, Besluit : Enig artikel. De door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal wordt goedgekeurd voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, die zullen plaatshebben op 25 mei 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^