Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 04 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022260
pub.
04/06/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 17, laatst gewijzigd bij de wet van 22 november 2013 en artikel 22, laatst gewijzigd bij de wet van 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 89, § 1, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 maart 1995 houdende vaststelling van het model van het inlichtingsformulier A bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999016087 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 1984 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022236 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999011100 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk « Top », model « Best Quality » sluiten houdende vaststelling, voor de vrijstelling van de sociale bijdragen gevraagd door een zelfstandige, van het model van het inlichtingsformulier A bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

Gelet op het advies nr. 55.932/1 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Het inlichtingenformulier A, bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 2.Voor de toepassing van artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt de aanvraag geacht niet te zijn ingediend wanneer het inlichtingenformulier A niet is ondertekend en de diverse gegevens betreffende de aanvrager (deel 1 van bijlage 1, delen 1 en 2 van bijlage 2), de bijdragen die het voorwerp uitmaken van de aanvraag (deel 2 van bijlage 1, deel 3 van bijlage 2) en de motivering van de aanvraag (deel 3 van bijlage 1 en deel 4 van bijlage 2) niet vermeldt, evenals, voor de zelfstandigen die een vrijstelling of een ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid vragen, een raming van hun beroepsinkomsten voor het jaar waarin ze hun aanvraag indienen, een raming of het bedrag van de beroepsinkomsten van de twee jaren die dat jaar voorafgaan voor zover er in die jaren sprake is van een uitgeoefende beroepsactiviteit, de onroerende en roerende inkomsten en het eventuele bedrag van de vervangingsinkomsten (deel 5 van bijlage 1). De aanvraag wordt eveneens geacht niet te zijn ingediend als er niet wordt geantwoord op de andere vragen van de delen 1 en 4 tot 6 van het inlichtingenformulier A dat moet worden ingevuld door de aanvrager van een vrijstelling of een ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid (bijlage 1) en op de andere vragen van de delen 2 en 3 van het inlichtingenformulier A dat moet worden ingevuld door een vennootschap (bijlage 2).

Art. 3.Het ministerieel besluit van 27 maart 1995 houdende vaststelling van het model van het inlichtingenformulier A bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het ministerieel besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999016087 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 1984 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022236 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999011100 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk « Top », model « Best Quality » sluiten houdende vaststelling, voor de vrijstelling van de sociale bijdragen gevraagd door een zelfstandige, van het model van het inlichtingsformulier A bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen worden opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^