Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 13 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2014035676
pub.
13/08/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken


14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid


DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Gelet op het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, artikel 13, § 2, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2006, en artikel 14, vervangen bij het decreet van 14 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid, artikel 10, § 2, 4, 5, 6, 7, 8, en artikel 13, § 6, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009027004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200598 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de bepaling van de medische en persoonlijke redenen die aanleiding kunnen geven tot uitstel van aanmelding bij het onthaalbureau, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009027004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200598 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 10/01/2011 numac 2010206601 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorgani type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010206215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2010 sluiten houdende de inwerkingtreding van artikel 4 van het ministerieel besluit van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009027004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200598 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° besluit van 15 december 2006: het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid;2° Kruispuntbank Inburgering: de Kruispuntbank Inburgering, vermeld in artikel 1, § 1, 6°, van het besluit van 15 december 2006.

Art. 2.§ 1. Om de attesten, vermeld in artikel 10 van het besluit van 15 december 2006, uit te reiken, maakt het onthaalbureau, naargelang het geval, gebruik van de volgende modellen van attesten die ter beschikking gesteld zijn via de Kruispuntbank Inburgering: 1° het attest van aanmelding bij het onthaalbureau voor de inburgeraar die zich aanmeldt bij het onthaalbureau;2° het attest van EVC voor de inburgeraar die over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om meteen in het secundaire inburgeringstraject in te stappen;3° het attest van vrijstelling van de inburgeringsplicht voor de inburgeraar die vrijgesteld is van de inburgeringsplicht;4° het attest van inburgering voor de inburgeraar die het inburgeringsprogramma regelmatig heeft gevolgd. Het onthaalbureau kan de inburgeraar een vertaalde, niet-ondertekende versie van de attesten, vermeld in het eerste lid, 1° en 3°, bezorgen. § 2. Bij het uitstel van aanmelding, vermeld in artikel 13, § 6, tweede lid, van het besluit van 15 december 2006, reikt het onthaalbureau aan de inburgeraar een attest van uitstel van aanmelding uit. Het onthaalbureau gebruikt daarvoor het model dat ter beschikking gesteld is via de Kruispuntbank Inburgering.

Bij het uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract, vermeld in artikel 13, § 6, tweede lid, van het besluit van 15 december 2006, reikt het onthaalbureau aan de inburgeraar een attest van uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract uit. Het onthaalbureau gebruikt daarvoor het model dat ter beschikking gesteld is via de Kruispuntbank Inburgering.

Het onthaalbureau kan de inburgeraar een vertaalde, niet-ondertekende versie van de attesten, vermeld in het eerste en tweede lid, bezorgen.

Art. 3.Om een inburgeringscontract als vermeld in artikel 10, § 4, van het besluit van 15 december 2006, te sluiten, maakt het onthaalbureau, naargelang het geval, gebruik van een van de volgende modellen van inburgeringscontracten die ter beschikking gesteld zijn via de Kruispuntbank Inburgering: 1° het inburgeringscontract voor de inburgeraar die onder de inburgeringsplicht valt;2° het inburgeringscontract voor de inburgeraar, die onder de inburgeringsplicht valt en die recht heeft op een flexibel inburgeringstraject doordat hij beroepsmatig werkzaam is;3° het inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, die niet onder de inburgeringsplicht valt en die in het Vlaamse Gewest woont;4° het inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, die niet onder de inburgeringsplicht valt, die in het Vlaamse Gewest woont en die recht heeft op een flexibel inburgeringstraject doordat hij beroepsmatig werkzaam is;5° het inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject en die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont;6° het inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, die in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad woont en die recht heeft op een flexibel inburgeringstraject doordat hij beroepsmatig werkzaam is. Het onthaalbureau kan de inburgeraar een vertaalde, niet-ondertekende versie van de modellen van inburgeringscontract, vermeld in het eerste lid, bezorgen.

Art. 4.Bij de opschorting van het inburgeringscontract, vermeld in artikel 13, § 6, eerste lid, van het besluit van 15 december 2006, reikt het onthaalbureau aan de inburgeraar een attest van tijdelijke opschorting van het inburgeringscontact uit.

Het onthaalbureau gebruikt daarvoor het model dat ter beschikking gesteld is via de Kruispuntbank Inburgering.

Het onthaalbureau kan de inburgeraar een vertaalde, niet-ondertekende versie van het attest, vermeld in het eerste lid, bezorgen.

Art. 5.Om een bijlage bij het inburgeringscontract als vermeld in artikel 10, § 5, van het besluit van 15 december 2006, op te maken, maakt het onthaalbureau, naargelang het geval, gebruik van een van de volgende modellen van addendum bij het inburgeringscontract die ter beschikking gesteld zijn via de Kruispuntbank Inburgering: 1° het addendum bij het inburgeringscontract voor aanvullende informatie bij het inburgeringscontract;2° het addendum bij het inburgeringscontract voor de inburgeraar die in het Vlaams Gewest woont en die bij de start of in de loop van het vormingsprogramma bewijst dat hij beroepsmatig werkzaam is;3° het addendum bij het inburgeringscontract voor de inburgeraar die in het Vlaamse Gewest woont en die niet langer kan bewijzen dat hij beroepsmatig werkzaam is;4° het addendum bij het inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont en die bij de start of in de loop van het vormingsprogramma bewijst dat hij beroepsmatig werkzaam is;5° het addendum bij het inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont en die niet langer kan bewijzen dat hij beroepsmatig werkzaam is;6° het addendum bij het inburgeringscontract na tijdelijke opschorting voor de inburgeraar die zijn vormingsprogramma om medische of persoonlijke redenen tijdelijk heeft onderbroken;7° het addendum bij het inburgeringscontract bij wijziging van de situatie voor de inburgeraar van wie de situatie wijzigt van plicht tot inburgering in recht op inburgering, of van recht op inburgering in plicht tot inburgering. Het onthaalbureau kan de inburgeraar een vertaalde, niet-ondertekende versie van de modellen van addendum bij het inburgeringscontract, vermeld in het eerste lid, bezorgen.

Art. 6.De volgende ministeriële besluiten worden opgeheven: 1° het ministerieel besluit van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009027004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200598 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid;2° het ministerieel besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 10/01/2011 numac 2010206601 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorgani type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010206215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2010 sluiten houdende de inwerkingtreding van artikel 4 van het ministerieel besluit van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009027004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200598 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^