Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 23 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2014035885
pub.
23/09/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2014


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, en De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003, het laatst gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 929/2013 van de Commissie van 26 september 2013;

Gelet op verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 426/2013 van de Commissie van 8 mei 2013;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 3, § 3;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 4, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen in de permanente werkgroep van het Intergewestelijk Ministerieel Overleg (PW-IMO) op 18 december 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 januari 2014;

Gelet op advies 55.093/3 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 2, eerste lid van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 juni 2010 en 20 juni 2011, wordt vervangen door wat volgt: "Het referentieperceel, vermeld in artikel 2, 27, van de verordening, wordt door middel van een referentienummer uniek gedefinieerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem of GBCS, op basis van de geconsolideerde grafische intekening van het landbouwgebruiksperceel, met als basis het campagnejaar 2004."

Art. 2.In artikel 3/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012035572 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013035277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft sluiten, wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 juni 2010, 20 juni 2011, 16 mei 2012, 11 oktober 2012 en 6 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden het tweede lid en derde lid vervangen door wat volgt: "De landbouwer vult de verzamelaanvraag naar behoren in met alle vereiste informatie, dient ze in met het elektronische formulier dat het ALV via het e-loket Landbouw en Visserij ter beschikking stelt, en ondertekent de verzamelaanvraag conform artikel 5septies van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden.Een voorbereidingsblad voor de verzamelaanvraag 2014 is opgenomen in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

Landbouwers die niet beschikken over de nodige informaticamiddelen om de verzamelaanvraag elektronisch in te dienen kunnen zich voor de elektronische aangifte wenden tot de buitendienst of mandaat geven aan derden.

Het ALV stelt een gepersonaliseerde papieren verzamelaanvraag alleen ter beschikking aan landbouwers die geen Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart bezitten. De papieren verzamelaanvraag wordt met alle informatie ingevuld, ondertekend en ingediend bij het ALV."; 2° in paragraaf 1 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In alle gevallen moeten bij de verzamelaanvraag de nodige bewijsstukken, vermeld in de toelichting bij de verzamelaanvraag gevoegd zijn.Die bewijsstukken worden ingediend via het e-loket of nagestuurd overeenkomstig de instructies die zijn opgenomen in toelichting bij de verzamelaanvraag."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "of bij de buitendiensten" opgeheven;4° in paragraaf 2 worden de zinnen "De verzamelaanvraag kan ook tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de buitendiensten uiterlijk om 17 uur op de laatste werkdag voor de uiterste indieningsdatum of ten laatste op de uiterste indieningsdatum aangetekend verzonden worden naar de buitendienst.De postdatum geldt dan als bewijs." opgeheven; 5° in paragraaf 4, derde lid, wordt tussen de woorden "een gemotiveerd verzoekschrift in" en de woorden "bij de bevoegde buitendienst van het ALV" de zinsnede "via het e-loket of, in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, derde lid," ingevoegd 6° paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012035572 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013035277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede ", tweede lid, 4° " opgeheven;2° in punt 1° wordt de zinsnede "communautaire voedselkwaliteitsregelingen als vermeld in hoofdstuk 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties" vervangen door de zinsnede "de voedselkwaliteitsregeling die is ingesteld bij verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91"; 3° in punt 2° worden tussen de woorden "nieuwe verbintenissen" en de woorden "in het kader van" de woorden "of verlengingen van verbintenissen" ingevoegd.

Art. 5.Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 6 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013035277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft sluiten, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 6 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013035277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft sluiten, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.Bijlage III bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 6 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013035277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft sluiten, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2014 Bijlage I Agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen als vermeld in artikel 3 1. Agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen waarvoor een verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag

code

categorie

BIO

biologische productiemethode

MOB

mechanische onkruidbestrijding

VLI

vlinderbloemige gewassen

SI2, SE2 of SB2

sierteelt (intensieve sierteelt, extensieve sierteelt, beschutte sierteelt)

VER

verwarringstechniek bij pitfruitteelt

BOS

bebossing van landbouwgrond - onderhoud en inkomenscompensatie

HSB

behoud genetische diversiteit hoogstambomen

-

behoud genetische diversiteit runderen

-

behoud genetische diversiteit schapen

BLS

boslandbouwsystemen

-

controlekost biologische landbouw

AV1

akkervogelbeheer - leeuwerikvlakjes

AV2

akkervogelbeheer - faunaranden

AV3

akkervogelbeheer - graanranden

AV4

akkervogelbeheer - winterstoppel

BW3

verminderde bemesting in kwetsbare zones water

DI2

erosiebestrijding - directe inzaai

NK2

erosiebestrijding - niet-kerende bodembewerking

WV1

weidevogelbeheer met vluchtstroken

HAM

hamsterbescherming - graanstrook en luzernestrook


2.Agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen waarvoor een verzamelaanvraag dient als melding van percelen

ER

erosiebestrijding - aanleg en onderhoud grasbufferstrook en grasgang

BB

botanisch beheer - grasland en akkerland

HKW

kleine landschapselementen - aanplant en onderhoud van houtkant/wal

POE

kleine landschapselementen - (her)aanleg en onderhoud van poelen > 100 m2

PRB

perceelsrandenbeheer

AKV

akkervogelbeheer - vogelvoedselgewas en (opgeploegde) gemengde grasstrook

WV

weidevogelbeheer - (omzetten akkerland en) beweiden en maaien, nestbescherming


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2014 Bijlage II Voorbereidingsblad voor de verzamelaanvraag 2014 als vermeld in artikel 4, § 1 :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2014 Bijlage III Uiterste datums voor de indiening van de bewijsstukken als vermeld in artikel 4, § 2

steun die wordt aangevraagd

aanvullend document

uiterste indieningsdatum

DIRECTE STEUN, AGROMILIEUMAATREGELEN (ALV-verbintenissen en VLM-beheersovereenkomsten), ANDERE PLATTELANDSMAATREGELEN en AANGIFTEPLICHT MESTBANK

verzamelaanvraag* + fotoplannen of topografische kaarten*

21 april 2014**

DIRECTE STEUN, AGROMILIEUMAATREGELEN (ALV-verbintenissen en VLM-beheersovereenkomsten) en ANDERE PLATTELANDSMAATREGELEN

"Toevoegen, splitsen, wijzigen of schrappen van percelen"

31 mei 2014

DIRECTE STEUN

Aanvraag tot definitieve vermindering van het referentieareaal blijvende grasland Aanvraag van tijdelijke overdracht van de instandhoudingsplicht van blijvend grasland zonder overdracht van gronden

31 mei 2015


* Aanvullende documenten kunnen naast het e-loket ook nog per post aangeleverd worden. ** Bij gebruik van percelen in het Waalse Gewest moet, in het kader van het gescheiden beheer : 1° een interregionale Vlaamse landbouwer (met hoofdbeherende dienst in Vlaanderen) het Vlaamse en Waalse gedeelte van de verzamelaanvraag indienen.Het Vlaamse gedeelte moet uiterlijk op 21 april 2014 ingediend worden. 2° een interregionale Waalse landbouwer (met hoofdbeherende dienst in Wallonië) het Waalse en Vlaamse gedeelte van de verzamelaanvraag indienen.Het Waalse gedeelte moet uiterlijk op 31 maart 2014 ingediend.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035958 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de in sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^