Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 27 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014203424
pub.
27/06/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2014. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden


De Minister van Werk, Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Besluit : HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 2.Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot: 1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken.

Art. 3.De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen exclusief de belasting over de toegevoegde waarde. HOOFDSTUK 2. - DELEGATIES INZAKE HET PERSONEELSMANAGEMENT

Art. 4.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend : 1° om de door de bevoegde overheid aangeduide kandidaten te benoemen tot vast of stagedoend ambtenaar in betrekkingen van niveaus B, C en D;2° om de grondwettelijke eed af te nemen;3° a) om de personeelsleden te affecteren, te muteren en te detacheren;b) om de administratieve standplaats vast te stellen;4° om de besluiten te ondertekenen wat betreft de mobiliteit van personeelsleden van de niveaus B, C en D;5° om de administratieve stand vast te stellen;6° voor alle betrekkingen met het Selectiebureau van de federale overheid - SELOR;7° om de wedde van de personeelsleden, alsmede de bevordering tot een hogere wedde vast te stellen en de bevordering door verhoging in weddeschaal;8° a) om de besluiten te ondertekenen waarbij hogere ambten worden verleend aan personeelsleden;b) om de toelage voor hogere ambten vast te stellen;c) om de uitoefening van hogere ambten te verlengen;9° om met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen toelating te verlenen van buitengewone prestaties en om de daarmede verband houdende onkostenstaten goed te keuren;10° om verlof te verlenen met uitzondering van deze bepaald bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen;11° a) om personeelsleden in disponibiliteit te stellen wegens ziekte of invaliditeit;b) om het wachtgeld vast te stellen van het personeelslid dat wegens ziekte of invaliditeit in disponibiliteit werd gesteld;12° om niet-bezoldigd verlof toe te kennen waarbij de ambtenaar in een andere administratieve stand dan de dienstactiviteit geplaatst wordt;13° a) om, hetzij op hun verzoek, hetzij omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, ontslag te verlenen aan personeelsleden van niveaus B, C en D;b) om het recht op pensioen ten laste van de Schatkist voor de personeelsleden vast te stellen;14° om de contracten tot aanwerving te ondertekenen van contractuele personeelsleden, alsook om de wijzigingen van deze contracten te ondertekenen of om ze te beëindigen;15° om de legitimatiebewijzen te ondertekenen;16° om de financiële tussenkomsten van de sociale dienst te ondertekenen;17° om de contracten tot aanwerving te ondertekenen van contractuele personeelsleden van de griffies van de arbeidsgerechten, alsook om de wijzigingen van deze contracten te ondertekenen of om ze te beëindigen;

Art. 5.Onverminderd de beschikkingen van artikel 4 van dit besluit, wordt aan de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie delegatie verleend: 1° om gewaarmerkte afschriften of uittreksels te ondertekenen;2° om de eed af te nemen van de personeelsleden van de niveaus B, C en D. HOOFDSTUK 3. - DELEGATIE INZAKE DE UITVOERING VAN DE BEGROTING

Art. 6.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend : 1° om te ondertekenen : a) gewaarmerkte afschriften of uittreksels;b) de briefwisseling met de Minister van Financiën, de Minister van Begroting en het Rekenhof;2° om goed te keuren : a) de facturen of schuldvorderingen betreffende de leveringen en prestaties voor rekening van : i) de administratie, zonder beperking van bedrag; ii) de Ambtswoning, de Beleidscel en het Secretariaat van de Minister en de toegevoegde Staatssecretaris, zonder beperking van bedrag; b) de facturen ingediend door : i) de vervoermaatschappijen, telefoonwezen, water, gas en elektriciteitslevering, zonder beperking van bedrag; ii) brandstoffenhandelaars voor wagens of verwarming zonder beperking van bedrag; c) de staten van verblijfs- en verplaatsingskosten opgesteld volgens de in voege zijnde reglementen, zonder beperking van bedrag;d) de uitgavenstaten voor zendingen in het buitenland, zonder beperking van bedrag;e) de aan het Rekenhof voor te leggen onvangst- en uitgavenrekeningen van de gewone rekenplichtigen, de fondsenvoorschottenrekeningen van de buitengewone rekenplichtigen evenals de rekeningen van goederen, zonder beperking van bedrag;f) de staten van zitpenningen, verblijfs- en verplaatsingskosten van de leden van de departementale commissies, zonder beperking van bedrag;g) de schuldvorderingen betreffende terugbetalingen van loon voor personen die zijn tewerkgesteld door de administratie, de Beleidscel en het Secretariaat van de Minister of de toegevoegde Staatssecretaris, zonder beperking van bedrag;h) de schuldvorderingen opgesteld ter uitvoering van een studie- of onderzoeksovereenkomst welke door de Minister of de toegevoegde Staatssecretaris is goedgekeurd, zonder beperking van bedrag;i) elk document als gevolg van een specifiek koninklijk of ministerieel besluit voor toekenning van bepaalde bedragen door de Staat, zonder beperking van bedrag;j) de uitgaven ten laste van fondsen door de Europese Unie ter beschikking gesteld van het departement, zonder beperking van bedrag.

Art. 7.Onverminderd de beschikkingen van artikel 6 van dit besluit, wordt aan de Directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole delegatie verleend : 1° om te ondertekenen : a) gewaarmerkte afschriften of uittreksels;b) de briefwisseling met de Minister van Financiën, de Minister van Begroting en het Rekenhof;2° om goed te keuren : a) de aan het Rekenhof voor te leggen ontvangst- en uitgavenrekeningen van de rekenplichtigen, evenals de rekeningen van goederen, zonder beperking van bedrag;b) de schuldvorderingen betreffende terugbetalingen van loon voor personen die zijn tewerkgesteld door de administratie, de Beleidscel en het Secretariaat van de Minister van Werk of de toegevoegde Staatssecretaris zonder beperking van bedrag. HOOFDSTUK 4. - DELEGATIE INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN VAN AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Art. 8.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend : 1° om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen en de procedure in te zetten;2° om de kandidaten voor een opdracht te selecteren; 3° om opdrachten te gunnen en af te sluiten waarvan het bedrag minder is dan 50.000 EUR; 4° om van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken en om een dading aan te gaan wanneer het bedrag minder dan 22.000 EUR bedraagt;

Art. 9.Onverminderd de beschikkingen van artikel 8 van dit besluit, wordt aan de Adviseur van de Directie van de aankoop en de logistiek delegatie verleend van de volgende bevoegdheden wanneer het bedrag 5.500 EUR niet overschrijdt : 1° om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen en de procedure in te zetten;2° om de kandidaten voor een opdracht te selecteren;3° om opdrachten te gunnen en af te sluiten;4° om van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken en om een dading aan te gaan.

Art. 10.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid wordt delegatie verleend, voor wat betreft de functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie: 1° om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te leggen en de procedure in te zetten;2° om de kandidaten voor een opdracht te selecteren; 3° om de opdrachten te gunnen wanneer het bedrag lager is dan 22.000 EUR; 4° om alle facturen of schuldvorderingen betreffende de leveringen en prestaties voor rekening van deze administratie goed te keuren voor een bedrag van minder dan 65.000 EUR. HOOFDSTUK 5. - SPECIFIEKE DELEGATIES - VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE

Art. 11.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend om toelating te geven voor zendingen naar het buitenland.

Art. 12.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend: 1° om de ondervoorzitters van de paritaire leercomités te benoemen, in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités;2° om het aantal leden van de paritaire leercomités vast te stellen, in toepassing van artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit van 5 juli 1998;3° om de leden van de paritaire leercomités te benoemen, in toepassing van de artikelen 6 en 7 van hetzelfde koninklijk besluit van 5 juli 1998;4° om de ondervoorzitters van de paritaire sub-leercomités te benoemen, in toepassing van artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit van 5 juli 1998;5° om het aantal leden van de paritaire sub-leercomités vast te stellen, in toepassing van artikel 12 van hetzelfde koninklijk besluit van 5 juli 1998;6° om de leden van de paritaire subcomités te benoemen, in toepassing van de artikelen 13 en 14 van hetzelfde koninklijk besluit van 5 juli 1998;7° om het aanwezigheidsquorum voor de paritaire leercomités en sub-leercomités te verhogen of te verlagen, in toepassing van artikel 16, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 5 juli 1998;8° om de ambtenaar aan te duiden die de ondervoorzitter van een paritair leercomité of sub-leercomité vervangt als deze verhinderd is, in toepassing van artikel 22 van hetzelfde koninklijk besluit van 5 juli 1998.

Art. 13.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend om het voorzitterschap waar te nemen van het Sectorcomité XI.

Art. 14.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend om, in naam van de Minister, voor de toepassing van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, aan de er bedoelde personen, een toelage toe te kennen die tot doel heeft acties te ondersteunen die betrekking hebben op de bevordering van de arbeidsmogelijkheden van de oudere werknemers, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van de oudere werknemers of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers.

Art. 15.Aan de Voorzitter van het Directiecomité enerzijds en aan de Directeur van de Beleidscel anderzijds wordt delegatie verleend om de « goed voor druk » te ondertekenen voor het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande het visum te geven door de dienstchefs op de te publiceren stukken of uittreksels.

Art. 16.De bepalingen van de artikelen 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 en 15 zijn eveneens van toepassing op de directeur-generaal die de Voorzitter van het Directiecomité vervangt in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste. HOOFDSTUK 6. - ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN

Art. 17.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen wordt delegatie verleend: 1° om te ondertekenen : a) de adviezen, evenals de wijzigingen en bevestigingen van deze adviezen inzake de bevoegde paritaire comités;b) de besluiten tot aanneming en tot opheffing van de aanneming van de diamantwerkplaatsen;c) de vragen aan de Nationale Arbeidsraad voor advies over de representativiteit van vakbondsorganisaties voor werkgevers voor een bepaalde bedrijfstak;2° om aan te duiden : a) de secretarissen ad hoc voor de vergaderingen van de paritaire comités en subcomités;b) de voorzitters ad hoc van de paritaire comités en subcomités en de organen opgericht in de schoot hiervan;c) één of meer ambtenaren als adviseur van een paritair comité of subcomité. HOOFDSTUK 7. - ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK

Art. 18.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk wordt delegatie verleend om in uitzonderlijke omstandigheden, gewettigd door de aard van het toestel, technische noodzaak of het gebruik van het toestel, of in het geval van onvoorziene omstandigheden of ten gevolge van de evolutie van de techniek, de afwijkingen te verlenen van de voorschriften van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen en van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van dit koninklijk besluit. HOOFDSTUK 8. - ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID

Art. 19.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid wordt delegatie verleend : 1° om, met het oog op de voorkoming van brandgevaar, de afwijkingen te verlenen van de voorschriften van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;2° om, met het oog op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, de afwijkingen te verlenen op de voorschriften van titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;3° om, in naam van de Minister, het gemotiveerd advies te verlenen bedoeld in artikel 5 § 2 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot bepaling van de procedure van de gelijkstelling en de afwijkingen van de technische voorschriften bevat in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot bepaling van de basisnormen op het vlak van de bescherming tegen brandgevaar;4° om een afwijking toe te staan van het verbod, vermeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.5° om de toelating te verlenen straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden uit te voeren onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 37, § 3, van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.6° om de akten te ondertekenen met betrekking tot de erkenning van speciaal erkende gebruikers, voorzien in artikel 57 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden;7° om, in naam van de Minister, alle inlichtingen of documenten te vragen die nodig geacht worden op het ogenblik van de vernieuwing van de erkenning, zoals bedoeld in artikel 36, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;8° om, in naam van de Minister, het model vast te stellen van het verslag bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;9° om, in naam van de Minister, de inhoud te bepalen van het jaarverslag van de externe dienst voor preventie en bescherming zoals bedoeld in artikel 31, 1ste lid van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;10° om, in naam van de Minister, ter gelegenheid van een erkenningsaanvraag van een externe dienst voor preventie en bescherming alle relevante inlichtingen en documenten te vragen zoals bedoeld in artikel 36 § 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;11° om, in naam van de Minister, het model vast te leggen van het verslag van een controle door een externe dienst voor technische controle bedoeld in artikel 11, laatste lid van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats;12° om, in naam van de Minister, afwijkingen van de technische voorschriften van het besluit te verlenen in uitzonderlijke omstandigheden, gewettigd door de aard van de opslag, technische noodzaak, of ingeval van onvoorziene omstandigheden of ten gevolge van de evolutie van de techniek zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen;13° om, in naam van de Minister, afwijkingen te verlenen zoals bedoeld in de artikelen 29, 30 en 31 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk;14° om, in naam van de Minister, afwijkingen te verlenen zoals bedoeld in de artikel 29, 30 en 31 van het koninklijk besluit van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk;15° om, in naam van de Minister, artsen na gunstig advies van de Vaste Operationele Commissie in te schrijven op de lijst van artsen-scheidsrechter bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters;16° om, in naam van de Minister, artsen in te schrijven op de lijst van artsen-scheidsrechter na een definitief gunstig advies van de Vaste Operationele Commissie na een bezwaarprocedure wegens aanvankelijk ongunstig advies zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters;17° om, in naam van de Minister, een arts-scheidsrechter opnieuw in te schrijven na het verstrijken van de inschrijvingstermijn of van de hernieuwing van de inschrijving, zoals bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechter;18° om, in naam van de Minister, een arts-scheidsrechter te schorsen of te schrappen uit de lijst van artsen-scheidsrechter zoals bedoeld in artikel 14, laatste lid van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters. HOOFDSTUK 9. - ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT

Art. 20.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt wordt delegatie verleend, om, in naam van de Minister, de getuigschriften te ondertekenen die afgeleverd worden met toepassing van het ministerieel besluit van 8 november 1990 tot uitvoering van artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. HOOFDSTUK 1 0. - AFDELING VAN DE JURIDISCHE STUDIEN, DE DOCUMENTATIE EN DE GESCHILLEN

Art. 21.Aan de Adviseur-generaal van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen wordt delegatie verleend : 1° om advocaten belast met het behandelen van aangelegenheden voor rekening van het departement aan te duiden;2° om elke briefwisseling en alle documenten van alle rechtscolleges te ondertekenen en in ontvangst te nemen.3° om kwijtingen in verband met schadeloosstellingen te ondertekenen;4° om zich burgerlijk partij te stellen;5° om klacht in te dienen bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling;6° om een vordering in tussenkomst en vrijwaring in te stellen;7° om te beslissen om in bepaalde gevallen geen vordering in te stellen;8° om te beslissen om hoger beroep in te stellen;9° om te beslissen om cassatieberoep in te stellen;10° om vonnissen en arresten te laten betekenen en te laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder;11° om een volmacht te verlenen aan een advocaat teneinde een dossier op de griffie van de rechtbank te kunnen raadplegen;12° om een geschil te beëindigen door een minnelijke schikking. HOOFDSTUK 1 1. - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 22.De administratiechefs en dienstchefs worden gemachtigd : 1° om de briefwisseling te ondertekenen voor de Minister, wanneer het zaken betreft ressorterende onder hun respectievelijke diensten en in verband met de gewone akten van onderrichtingen, de aanvragen om inlichtingen, de herinneringsbrieven en de bulletins of brieven van overmaking;2° om afschriften en uittreksels, berustend in de archieven van hun dienst, voor eensluidend te verklaren;3° om het jaarlijks vakantieverlof te verlenen aan het onder hun gezag geplaatste personeel;4° om, in samenspraak met de Voorzitter van het Directiecomité, het personeel van niveau B, C en D te muteren, hetzij van het hoofdbestuur naar een buitendienst, hetzij van een buitendienst naar het hoofdbestuur, hetzij van een buitendienst naar een andere buitendienst;5° om hun bevoegdheden schriftelijk te (sub)delegeren aan personeelsleden van hun administratie.

Art. 23.Het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden wordt opgeheven.

Art. 24.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 14 mei 2014.

Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^