Ministerieel Besluit van 14 november 2003
gepubliceerd op 16 februari 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200299
pub.
16/02/2004
prom.
14/11/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 22 oktober 2003 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 oktober 2003;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.05, programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 8 november 2000 en 8 februari 2002 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van "Phasing-out" van Doelstelling 1 - Henegouwen (2000-2006), Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006) en van Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006), namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Phasing Out van Doelstelling 1- Henegouwen (2000-2006);

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 1.1 : Steun aan industriële en dienstinvesteringen;

Projecten en codificatie van het project;

Verschillende dossiers economische expansie E P1A 1 101;

Basisallocatie : 51.05.01;

Vastleggingskredieten 2.000.000 EUR;

Ordonnanceringskredieten 5.000.000 EUR;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 1 : De endogene ontwikkeling van economische handelsactiviteiten aansporen en ondersteunen;

Maatregel 1.1 : Steun aan industriële en dienstinvesteringen;

Projecten en codificatie van het project;

Verschillende dossiers economische expansie E 2 RU 1 101;

Basisallocatie : 51.05.01;

Ordonnanceringskredieten 148 duizend EUR;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 1 : Diversificatie van de economische basis;

Maatregel 1.1 : Steun aan industriële en dienstinvesteringen;

Projecten en codificatie van het project;

Verschillende dossiers economische expansie E 2 UR 1 101;

Basisallocatie : 51.05.01;

Ordonnanceringskredieten 1.000 duizend EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.000 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 6.148 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 11 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 november 2003.

S. KUBLA M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^