Ministerieel Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 03 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuu

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014346
pub.
03/12/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Ministerieel besluit houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 34;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel, artikel 14, tweede lid;

Overwegende dat de NV Trainsport overeenkomstig artikel 8 van het bovenvermelde koninklijk besluit op 9 april 2008 de erkenning als opleidingsinstelling heeft aangevraagd;

Overwegende dat de NV Trainsport in het raam van die aanvraag op 15 september 2008 een verkorting van de duur van de opleidingen tot honderd negentig dagen heeft gevraagd;

Overwegende dat het door de NV Trainsport voorgelegde dossier heeft toegelaten, de kwaliteit van de didactische middelen, de leermethoden en de pedagogische begeleiding te evalueren ten opzichte van de door de kandidaten benodigde bekwaamheden, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2004/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

Art. 2.De duur van de opleidingen die zullen worden verstrekt door de NV Trainsport in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel, wordt verkort tot honderd negentig dagen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van de in artikel 2 bedoelde erkenning.

Brussel, 14 november 2008.

E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^