Ministerieel Besluit van 14 november 2014
gepubliceerd op 27 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022528
pub.
27/11/2014
prom.
14/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 25octies/1, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikelen 122quinquies-decies/1, 122quinquies-decies/2 en 122quinquies-decies/3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014;

Gelet op het voorstel van kandidaten door het College van geneesheren-directeurs, door de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen en door de representatieve beroepsorganisaties van de geneesmiddelenindustrie, Besluit :

Artikel 1.De heer WESTHOVENS, René, wordt aangewezen als voorzitter van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.De heer DEGAUTE, Jean-Paul, voorzitter van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wordt aangewezen bij de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering.

Art. 3.Worden aangewezen als leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, voor een termijn van zes jaar : 1° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : de heren NELIS, Gustaaf en VAN HUL, Christiaan, werkende leden en Mevr.DE BAERDEMAEKER, Els en de heer VAN HAECHT, Christiaan, plaatsvervangende leden; 2° als vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Mevr.MUSCH, Greta en de heer LHOIR, André, werkende leden en de heren LAHORTE, Christophe en PENNINCKX, Wim, plaatsvervangende leden; 3° op voorstel van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen : Mevr.DE NYS, Katelijne en de heer SUMKAY, François, werkende leden en de heren DEMEULENAERE, Frank en ROBAYS Hugo, plaatsvervangende leden; 4° als vertegenwoordigers van het bovenvermeld Instituut : de heren HANS, Guy en VAN de CASTEELE, Marc, werkende leden en de dames KNAPPENBERG, Vinciane en MILLECAM, Virginie, plaatsvervangende leden;5° als personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Mevr.BRUWIER, Tania, werkend lid en de heer BONNARENS, Kristof, plaatsvervangend lid; 6° als vertegenwoordigster van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesmiddelenindustrie : Mevr.STRYCKMAN, Françoise, werkend lid.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 november 2014.

Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^