Ministerieel Besluit van 14 november 2016
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009546
pub.
21/11/2016
prom.
14/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009546

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


14 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat


De minister van Justitie, Gelet op de organieke wet van 30 november 1998 betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, de artikelen 4bis tot 4sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2016;

Gelet op de oproep tot de kandidaten voor de vacante post van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 november 2016;

Overwegende dat het artikel 4quater van bovengenoemd koninklijk besluit van 5 december 2006 de voorwaarden voor toelaatbaarheid van de kandidaturen preciseert; dat het noodzakelijk is om de vereiste beroepskennis en -vaardigheden van de kandidaten alsook hun managementgeschiktheid op een objectieve manier te kunnen evalueren;

Overwegende dat hiertoe het artikel 11 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006 de oprichting voorziet van een selectiecomité, belast met het afleveren aan de Minister van Justitie van een omstandig advies omtrent de verschillende kandidaturen; dat de Minister van de Justitie op grond van deze voorstellen zal overgaan tot het aanwijzen van de stafdirecteur bij de Veiligheid van de Staat, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een selectiecomité opgericht belast met het geven van een omstandig advies aan de Minister van Justitie omtrent de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat.

Art. 2.Het selectiecomité is samengesteld als volgt: 1. De afgevaardigd bestuurder van SELOR of zijn plaatsvervanger, voorzitter.2. De heer J.Raes, administrateur generaal van de Veiligheid van de Staat. 3. De heer P.Pétry, adjunct-administrateur generaal van de Veiligheid van de Staat. 4. De heer P.Van Tichelt, Directeur van het OCAD. 5. De heer E.Kalajzic, Kolonel (GS).

Art. 3.Het selectiecomité wordt belast met het opmaken van een geheel van criteria om de kwaliteit van de kandidaturen te beoordelen en rapporteert aan de Minister van Justitie.

Dit rapport omvat : - de lijst van de kandidaturen die niet-ontvankelijk zijn verklaard en de motivering van de onontvankelijkheid; - de lijst van de ontvankelijke kandidaturen; - de objectieve appreciatie van de professionele en managementgeschiktheid van elke kandidaat wiens kandidatuur ontvankelijk werd verklaard.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 14 november 2016.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^