Ministerieel Besluit van 14 oktober 1997
gepubliceerd op 18 december 1997
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027682
pub.
18/12/1997
prom.
14/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 1997. Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming, gesloten te Brussel op 24 november 1989 tussen de Waalse Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 15°, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi : - voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties : - de heer Jean-Claude Legipont - de heer Jean-Charles Massin - de heer Christian Masson - Mevr. Françoise Renard - de heer Pierre Daubresse - de heer Daniel Piron; - voorgedragen door de drie onderwijsnetten : - de heer Guy Baudot - de heer Gérard Bouillot - de heer Christian Boulet - de heer Jean-Louis Bouxin - de heer Daniel Mouchet - Mevr. Nicole Vielvoye; - voorgedragen door de erkende diensten voor Beroepsopleiding : - Mevr. Alsidia Cacciola - Mevr. Anna Cecconello - Mevr. Régine Gendarme - Mevr. Claudine Petitjean - de heer Bernard Joret - de heer Xavier Strens; - gekozen op basis van hun reputatie of voorgedragen door de Hoge Raad voor Permanente Educatie of omdat zij geacht worden representatief te zijn voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of voor de Jeugdbescherming : - Mevr. Christine Dagniaux - Mevr. Françoise Lerat - Mevr. Christiane Verniers - de heer Yvan Cnudde - de heer Serge Ferdin - de heer Albert Schleiper.

Art. 2.De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar, te rekenen van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Namen, 14 oktober 1997.

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^