Ministerieel Besluit van 14 oktober 1997
gepubliceerd op 18 december 1997
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027683
pub.
18/12/1997
prom.
14/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 1997. Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming, gesloten te Brussel op 24 november 1989 tussen de Waalse Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 15°, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen : - voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties : - de heer Daniel Delvaux - Mevr. Christine Detraux - de heer Pascal Votano - de heer J.-P. Massaut - de heer Michel Vanquaethem - de heer Serge Bouchet; - voorgedragen door de drie onderwijsnetten : - de heer Thierry Thirionet - Mevr. Marie-Thérèse Cellière - de heer Pierre Radelet - Mevr. Christiane Schmitz-Van Keer - Mevr. Marie-France Marlière - Mevr. Marylène Remont; - voorgedragen door de erkende diensten voor Beroepsopleiding : - Mevr. Evelyne Bosch - Mevr. Brigitte Bernard - de heer Yves Colmant - de heer Gérard Renson - de heer Jean-Yves Laffineur - Mevr. Véronique Claeys; - gekozen op basis van hun reputatie of voorgedragen door de Hoge Raad voor Permanente Educatie of omdat zij geacht worden representatief te zijn voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of voor de Jeugdbescherming : - de heer Alain Antoine - de heer Michel Pireaux - mevr. Josiane Beauvois - mevr. Yolande Laurent - mevr. Catherine Stasser - de heer André Chapotte.

Art. 2.De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar, te rekenen van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Namen, 14 oktober 1997.

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^