Ministerieel Besluit van 14 oktober 1997
gepubliceerd op 18 december 1997
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027685
pub.
18/12/1997
prom.
14/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 1997. Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming, gesloten te Brussel op 24 november 1989 tussen de Waalse Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 15°, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel : - voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties : - Mevr. Lucienne Daubie - de heer Guy Quertain - de heer Marc Chapelle - de heer Michel Van de Wyer - de heer Georges Bristot - de heer André Simon - voorgedragen door de drie onderwijsnetten : - de heer René Beeckman - de heer Emile Lamotte - de heer José Matte - de heer Eugène Jadoul - de heer Jean Heyblom - de heer Christian De Rijcker - voorgedragen door de erkende diensten voor Beroepsopleiding : - de heer Michel Smoos - Mevr. Patricia Bird - Mevr. Françoise Tilmant - de heer Alain Vanderheyde - de heer Jean-Pierre Guerdon - de heer Jacques Yerles - gekozen op basis van hun reputatie of voorgedragen door de Hoge Raad voor Permanente Educatie of omdat zij geacht worden representatief te zijn voor de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn of voor de Jeugdbescherming : - de heer Matéo Alaluf - Mevr. Bernadette Charles - Mevr. Géraldine Bonaventure - Mevr. Nathalie Poelaert - de heer Daniel Hanquet - de heer Jean-Luc Bontemps.

Art. 2.De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar, te rekenen van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Namen, 14 oktober 1997.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^