Ministerieel Besluit van 14 oktober 1997
gepubliceerd op 18 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027686
pub.
18/12/1997
prom.
14/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 1997. Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming, gesloten te Brussel op 24 november 1989 tussen de Waalse Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 15°, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière : - voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties : - Mevr. Micheline Dronsart - de heer Alain Lambert - Mevr. Anne-Françoise Vangansbergt - de heer Didier Evrard - de heer Michel Vanquaethem - de heer José Luchem; - voorgedragen door de drie onderwijsnetten : - de heer Richard Bertrand - de heer Jean-Marie Willot - de heer Alain Blondeau - Mevr. Gisèle Sampoux - de heer Jacky Leroy - de heer Pierre Verscheure; - voorgedragen door de erkende diensten voor Beroepsopleiding : - Mevr. Hilda De Boeck - de heer Frédéric Gosselin - de heer Dominique Adam - de heer Michel Jenart - de heer Jean-Marie Dussart - de heer Michel Bauffe; - gekozen op basis van hun reputatie of voorgedragen door de Hoge Raad voor Permanente Educatie of omdat zij geacht worden representatief te zijn voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of voor de Jeugdbescherming : - de heer Jean-Claude Demey - Mevr. Jeannie Fourmanoit - de heer Luc Gaudier - Mevr. Marie-Caroline Collard - de heer Jean Meunier - Mevr. Camille Dieu.

Art. 2.De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar, te rekenen van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Namen, 14 oktober 1997.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^