Ministerieel Besluit van 14 oktober 2013
gepubliceerd op 13 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Réseau d'Aide aux Toxicomanes » met het oog op de organisatie van een internationaal colloquium « Entre ombre et lumière : les addictions. Culture d'addicts : Transmission ? Ritualisati

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024446
pub.
13/01/2014
prom.
14/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Réseau d'Aide aux Toxicomanes » met het oog op de organisatie van een internationaal colloquium « Entre ombre et lumière : les addictions. Culture d'addicts : Transmission ? Ritualisation ? Impasse ? » in samenwerking met het Laboratorium voor Prospectieve Antropologie van de UCL


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houden de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c);

Besluit :

Artikel 1.Een toelage van duizend euro (€ 1.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de VZW Réseau d'Aide aux Toxicomanes, Overwinningsstraat 17, 1060 Brussel, ondernemingsnummer 444.964.338, BE82 0682 2135 8168, met het oog op de organisatie van een internationaal colloquium van 22 tot 23 november 2013.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 23 februari 2014) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kosten met betrekking tot kantoor (telefoon, briefwisseling,...) of leveringen (die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2013).

De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.Een kopie van de eventueel gepubliceerde notulen en twee uitnodigingen voor het evenement worden toegezonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel - Directoraat-generaal Gezondheidszorg.

Brussel, 14 oktober 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^