Ministerieel Besluit van 14 oktober 2013
gepubliceerd op 14 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. « Coordination Laïque de l'Action sociale et de la Santé »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024452
pub.
14/01/2014
prom.
14/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. « Coordination Laïque de l'Action sociale et de la Santé » (CLASS)


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houden de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c), Besluit :

Artikel 1.Een toelage van duizend euro (€ 1.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de v.z.w. « Coordination Laïque de l'Action sociale et de la Santé » (CLASS) 0458 455 553, Stalingradlaan 18-20 1000 Brussel voor de organisatie van een voorlichtingsdag « les souffrances mentales émergentes au travail.

Quelles causes, quelles solutions, quelle prévention ? »

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 15 maart 2014) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kosten met betrekking tot kantoor (telefoon, cor-respondentie, ...) of leveringen (die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2013). De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.Een kopie van de eventueel gepubliceerd notulen en twee uitnodigingen voor het evenement worden toegezonden aan de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40/10 1060 Brussel - Directoraat- generaal Gezondheidszorg.

Brussel, 14 oktober 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^