Ministerieel Besluit van 14 september 2016
gepubliceerd op 03 februari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200580
pub.
03/02/2017
prom.
14/09/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200580

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 25/08/2016 numac 2016027261 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juli 2016;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 74.03, programma 01, organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om het tekort aan specifieke it-kredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 56 duizend EUR overgedragen van programma 22 van organisatieafdeling 12 naar programma 01 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet Na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 12 74.02.22

2 494

3 060

- 56

- 56

2 438

3 004

OA 12 74.03.01

1 709

1 143

+56

+56

1 765

1 199


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 september 2016.

C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^