Ministerieel Besluit van 14 september 2018
gepubliceerd op 21 september 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan de Kansspelcommissie inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040657
pub.
21/09/2018
prom.
14/09/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040657

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


14 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan de Kansspelcommissie inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002046 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de speler, artikel 9 en 19 § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012261 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de we type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 09/08/2018 numac 2018013142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de we sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid sluiten inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid;

Gelet op ministerieel besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018040155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake toelagen en div sluiten betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake toelagen en diverse uitgaven.

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 29 augustus 2018, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "de Minister": de minister van Justitie;2° "aankoper": de houder van een aankoopfunctie binnen de Kansspelcommissie die goedkeuringsverantwoordelijkheid heeft conform de huidige volmacht voor overheidsopdrachten.De aankoper wordt aangewezen door de Minister en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het aankoopbeleid. Hij behandelt de aanvragen voor aankopen/bestellingen binnen de grenzen van de toegekende kredieten, voert de sourcingprocedures uit en volgt de contracten; 3° PDA "Purchase Delegation Agreement" is een overdracht van bevoegdheid voor aankopen die beperkt is tot de e-catalogi waarbij de Kansspelcommissie zich heeft aangesloten;4° "Controleur": de houder van een functie inzake follow-up van de uitvoering van prestaties, van diensten en van leveringen ten gunste van de Kansspelcommissie;5° "Vereffenaar van de facturen": de houder van een functie belast met de controle van de werkelijkheid van de schuld en de vaststelling van het bedrag van de uitgave.De vereffenaar van de facturen wordt aangewezen door de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole bij de FOD Justitie; 6° "Boekhoudkundige stukken": de schuldvorderingen en de ordonnanties van betaling, van kredietopening en van geldvoorschotten;7° "Diverse uitgaven": de uitgaven die niet onder de definitie van overheidsopdrachten vallen in de zin van artikel 2 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten;8° "Verbruiksprogramma": het detail van de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Justitie, Kansspelcommissie ingedeeld naargelang van de aanwending van de kredieten;9° "e-catalogus": toepassing van de FOD BOSA waarmee de aanbestedende overheden hun onlinecatalogi kunnen beheren, ze ter beschikking kunnen stellen van de andere aanbestedende overheden en de bestellingen elektronisch kunnen beheren;10° "Opdracht": de overheidsopdracht en elke overeenkomst, raamovereenkomst en prijsvraag, omschreven in artikel 2 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten. HOOFDSTUK 2. - Algemene beginselen

Art. 2.Tenzij anders vermeld, verwijst enig in dit besluit vastgesteld bedrag naar het in euro geraamde totaalbedrag van de opdracht, daaronder begrepen alle kosten maar met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde, met inachtneming van de regels omtrent de raming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Art. 3.In geval de Voorzitter van de FOD Justitie afwezig of verhinderd is, worden de bevoegdheden die aan hem zijn overgedragen op grond van dit besluit, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, verleend aan de directeur-generaal of de Stafdirecteur die hem moet vervangen. De Voorzitter van de FOD Justitie deelt zijn beslissing mee aan de directeur-generaal of de Stafdirecteur die hem moet vervangen en aan de Minister.

Art. 4.In geval de Voorzitter van de Kansspelcommissie, de directeur van de Stafdienst Budget-en Beheerscontrole, de adviseur-generaal of de adviseur afwezig of verhinderd is, worden de bevoegdheden die aan hen zijn overgedragen op grond van dit besluit, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, verleend aan het door hen aangewezen personeelslid van de Kansspelcommissie. De Voorzitter van de Kansspelcommissie, de directeur van de Stafdienst Budget-en Beheerscontrole, de adviseur-generaal of de adviseur deelt zijn beslissing mee aan de Voorzitter van de FOD Justitie. HOOFDSTUK 3. - Overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Afdeling 1. - Gewone overdracht van bevoegdheid

Art. 5.Met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ten laste van de Kansspelcommissie wordt de bevoegdheid overgedragen aan de houders van de hierna bedoelde functies, binnen de beperkingen van de bedragen die zijn vastgesteld: a) aan de voorzitter van de FOD Justitie: voor een bedrag lager of gelijk aan 350.000 euro; b) aan de voorzitter van de Kansspelcommissie: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 221.000 euro; c) aan de adviseurs-generaal : voor een bedrag lager dan of gelijk aan 144.000 euro; d) aan de adviseurs: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 30.000 euro; e) aan de attachés: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 5.500 euro.

Art. 6.De volgende bevoegdheden worden overgedragen: 1° a) de gunningswijze van de opdracht kiezen;b) de opdrachtdocumenten goedkeuren;c) de procedure inzetten;2° de kandidaten of de inschrijvers selecteren;3° de offertes evalueren en in voorkomend geval de als onregelmatig beschouwde offertes uitsluiten;4° a) de opdracht gunnen en sluiten.b) afzien van de gunning van de opdracht en in voorkomend geval eventueel de procedure op een andere wijze herbeginnen overeenkomstig artikel 85 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten. De gemachtigde functiehouder die beslist om de procedure te herbeginnen, moet de hiërarchische en/of functionele meerdere zijn van de gemachtigde functiehouder die afgezien heeft van de gunning van de opdracht; 5° de dienst of de leidend ambtenaar aanwijzen, die belast is met de leiding en het toezicht over de uitvoering van de opdracht, die de gebruikelijke vaststellingen doet om na te gaan of de uitvoering volgens de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht is gebeurd en die het proces-verbaal van oplevering goedkeurt;6° in voorkomend geval, via een bijakte, de wezenlijke voorwaarden van de afgesloten opdracht aanpassen, te weten de prijzen, de termijnen en/of de technische voorwaarden.De gemachtigde functiehouder die de bijakte afsluit, moet de hiërarchische en/of functionele meerdere zijn van de gemachtigde functiehouder die de oorspronkelijke opdracht heeft gegund; 7° in voorkomend geval de vertragingsboetes en de straffen teruggeven.

Art. 7.Een voorafgaande toestemming van de minister is niet vereist om een overheidsopdracht in te leiden of te verlengen. De overheidsopdracht moet zijn opgenomen in het verbruiksprogramma dat is goedgekeurd door de minister tijdens de initiële begroting. De uitgave moet de beperking van de beschikbare kredieten respecteren.

Art. 8.Geen enkele opdracht mag worden gesplitst teneinde hem aan de toepassing van dit besluit te onttrekken.

Art. 9.De aankopers die gemachtigd zijn om die overgedragen bevoegdheden uit te oefenen, worden individueel aangewezen door de minister.

Zij kunnen hun aankoopfunctie niet cumuleren met de functie van controleur en de functie van vereffenaar van de facturen. Afdeling 2. - Specifieke overdracht in het kader van de Purchasing

Delegation Agreement

Art. 10.De "Purchase Delegation Agreement" is de overdracht van de aankoopbevoegdheid beperkt tot de e-catalogi waarbij de Kansspelcommissie zich heeft aangesloten. De aankoopbevoegdheid wordt verleend aan de functiehouders overeenkomstig de overdracht van bevoegdheden bepaalt in artikel 5.

Art. 11.Het is strikt verboden de bestellingen te splitsen om de overdrachtsdrempels te omzeilen en te voorkomen dat het dossier aan het voorafgaande visum van de inspectie van Financiën en/of aan de controleur der vastleggingen wordt voorgelegd. HOOFDSTUK 4. - Machtiging tot handtekening van de boekhoudkundige stukken inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven

Art. 12.Met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de diverse uitgaven ten laste van de Kansspelcommissie wordt de machtiging tot handtekening van de boekhoudkundige stukken voor goedkeuring verleend aan de houders van de hierna bedoelde functies, binnen de beperkingen van de bedragen die zijn vastgesteld: - Aan de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 350.000 euro; - aan de adviseurs-generaal: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 221.000 euro; - aan de adviseurs: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 144.000 euro; - aan de attachés: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 30.000 euro.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 september 2018.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^