Ministerieel Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 03 juli 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE FOREST VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031332
pub.
03/07/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031332

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE FOREST VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de VZW's Mission locale de Forest, Atelier Groot Eiland en HUVAK/ULAC als plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van de VZW's Mission locale de Forest, als plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid ;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009031615 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Mission locale de Forest VZW » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Mission locale d'Anderlecht pour l'Emploi, la Formation et le Développement »VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van "Mission locale de Forest" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid ;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014203107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de specifieke gebieden bedoeld in artikel R.142ter van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van "Mission locale de Forest" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 26 maart 2018, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE FOREST als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de activiteiten van renovatie/afwerking van gebouwen/decoratieve afwerkingen.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.

Brussel, 15 april 2018.

D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^