Ministerieel Besluit van 15 december 2003
gepubliceerd op 24 december 2003

Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014295
pub.
24/12/2003
prom.
15/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 juli 1987 en op artikel 3 zoals gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren sluiten betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren;

Overwegende dat de hieronder vermelde instelling, gevestigd in België, aan de voorwaarden voldoet vastgesteld in artikel 17 van bovenvermeld koninklijk besluit;

Overwegende dat slechts één enkele aanvraag tot erkenning als examencentrum werd ingediend bij de directie « gevaarlijke goederen » van de federale overheidsdienst die het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg onder zijn bevoegdheden heeft, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend als instelling om de examencommissie bij te staan bij de materiële organisatie van de examens : het Instituut voor Wegtransport, v.z.w., Archimedesstraat 5, 1000 Brussel.

Het int de inschrijvingskosten voor de examens bij de kandidaten volgens het barema dat jaarlijks vastgesteld wordt door de examencommissie.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde erkenning is geldig tot 31 december 2004.

Art. 3.Het alternatieve voorstel inzake de installatie van een on-line informatica-systeem met de Directie Wegvervoer, die verantwoordelijk is voor het vervoer van gevaarlijke goederen, wordt aanvaard als zijnde een resultatenverbintenis in hoofde van het Instituut voor Wegtransport.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Brussel, 15 december 2003.

B. ANCIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^