Ministerieel Besluit van 15 december 2016
gepubliceerd op 28 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende voor de dagverzorgingscentra de vastlegging van bevolkingsprojecties als vermeld in artikel 2 in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregelin

bron
vlaamse overheid
numac
2016036682
pub.
28/12/2016
prom.
15/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036682

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


15 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende voor de dagverzorgingscentra de vastlegging van bevolkingsprojecties als vermeld in artikel 2 in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 58 § 1, eerste en tweede lid;

Gelet op bijlage IX, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van de bijlagen IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, de bevolkingsprojecties moet vastleggen voor de bepaling van de programmacijfers voor deze woonzorgvoorzieningen;

Overwegende dat artikel 3 van de bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, voornoemd, bepaalt aan welke voorwaarden de resultaten van de bevolkingsprojectie minstens moeten voldoen;

Overwegende dat de bevolkingsprojectie zoals vervat in de "SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2015-2030" die door de Studiedienst van de Vlaamse Regering werd uitgevoerd, resultaten levert voor de afzonderlijke kalenderjaren 2022 tot en met 2026, die specifiek berekend zijn voor het Nederlandse taalgebied, die regionaal tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse taalgebied gedifferentieerd zijn en die opgesteld zijn voor de leeftijdsgroepen 65 tot 69 jaar, 70 tot 79 jaar, 80 tot 89 jaar en 90 jaar en ouder;

Overwegende dat die resultaten voor het Nederlandse taalgebied voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van de bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, voornoemd;

Overwegende dat de resultaten van de bevolkingsprojecties vermeld in "Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060" van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het Federaal Planbureau opgesteld zijn voor de afzonderlijke kalenderjaren 2022 tot en met 2026, specifiek berekend zijn voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en opgesteld zijn voor de leeftijdsgroepen 65 tot 69 jaar, 70 tot 79 jaar, 80 tot 89 jaar en 90 jaar en ouder;

Overwegende dat die resultaten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van de bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, voornoemd;

Overwegende dat de aldus bekomen resultaten moeten gerelateerd worden aan het aantal Nederlandstalige inwoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

Overwegende dat het aantal Nederlandstalige inwoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan geschat worden op 30% van de totale bevolking van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

Overwegende dat bij de goedkeuring van het Algemeen Zorgstrategisch Koepelpan Brussel (AZK) op 24 december 2008 werd aangenomen dat 70% van deze Nederlandstalige inwoners in de noordelijke gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont, namelijk de zone Noord-Oost met de gemeenten Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node, Haren en de zogenaamde scharnierzone Neder-over-Heembeek, de zone Noord-West met de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Laken met als verlengstuk de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek, en tot slot de zone Zuid-West met de gemeente Anderlecht;

Overwegende dat het niet zinvol is te voorzien in een irreëel hoge programmatie voor woongelegenheden in woonzorgcentra in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad waardoor de programmaruimte voor Vlaanderen bedreigd wordt en dat het wenselijk is om 70% van de programmatieruimte voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad toe te wijzen aan bovenvermelde zones van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad waar 70% van de Nederlandstalige inwoners woont, en om de overige 30 % van de programmaruimte toe te wijzen aan de overige gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Besluit :

Artikel 1.Voor het Nederlandse taalgebied worden de resultaten voor de afzonderlijke kalenderjaren 2022 tot en met 2026, zoals vervat in de "SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2015-2030" die door de Studiedienst van de Vlaamse Regering werd uitgevoerd, vastgelegd voor de toepassing voor de jaren 2017 tot en met 2021 van de programmacijfers, vermeld in artikel 3 van de bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Art. 2.Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt 30% van de resultaten van de bevolkingsprojectie voor de afzonderlijke kalenderjaren 2022 tot en met 2026, zoals vervat in "Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060" van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het Federaal Planbureau, vastgelegd voor de toepassing voor de jaren 2017 tot en met 2021 van de programmacijfers, vermeld in artikel 3 van de bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, vermeld in artikel 1.

Van de aldus berekende programmaruimte voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 70% toegewezen aan volgende drie zones van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad : 1° de zone Noord-Oost met de gemeenten Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node, Haren en de zogenaamde scharnierzone Neder-over-Heembeek, 2° de zone Noord-West met de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Laken en de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek, 3° de zone Zuid-West met de gemeente Anderlecht. De overige 30% van de aldus berekende programmaruimte van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt toegewezen aan de overige gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 15 december 2016.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^