Ministerieel Besluit van 15 december 2020
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 11, 12, 21, 22 et 25 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021201808
pub.
04/05/2021
prom.
15/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021201808

WAALSE OVERHEIDSDIENST


15 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 11, 12, 21, 22 et 25 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2020 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5, 18 en 19 november 2020;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering tijdens haar zittingen van 12, 20 et 26 november 2020;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.09 van programma 11 van organisatieafdeling 18 naar de basisallocaties 41.08 en 61.01 van programma 12 van organisatieafdeling 18, naar basisallocatie 41.02 van programma 21 van organisatieafdeling 18, na basisallocatie 41.01 van programma 22 van organisatieafdeling 18 en naar basisallocatie 33.02 en 41.01 van programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020,om de vastlegging en vereffening mogelijk te maken van de uitgaven in verband met het herstelplan Get'Up Wallonia!, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 15.917 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma's 11, 12, 21, 22 en 25 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 08, 11, 12, 21, 22 en 25 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1ste aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 10 01.04.08

46.620

56.620

- 15.917

- 15.917

30.703

30.703

O.A. 18 33.09.11

2.396

2.596

+ 100

+ 100

2.496

2.696

O.A. 18 41.08.12

129.889

129.889

+ 1.825

+ 1.825

131.714

131.714

O.A. 18 61.01.12

5.543

5.543

+ 11.092

+ 11.092

16.635

16.635

O.A. 18 41.02.21

30

12

+ 110

+ 110

140

122

O.A. 18 41.01.22

97.189

97.189

+ 2.650

+ 2.650

99.839

99.839

O.A. 18 33.02.25

1.650

1.460

+ 100

+ 100

1.750

1.560

O.A. 18 41.01.25

4.000

4.000

+ 40

+ 40

4.040

4.040


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 december 2020.

E. DI RUPO Ch. MORREALE J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^