Ministerieel Besluit van 15 december 2020
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021201812
pub.
04/05/2021
prom.
15/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021201812

WAALSE OVERHEIDSDIENST


15 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2020 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 2020;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 10 december 2020;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 81.05 moet worden voorzien op programma 13, organisatieafdeling 15, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, met als titel "Tegemoetkoming in het kapitaal van de SPGE-Herstelplan";

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 81.05, programma 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, teneinde de modernisering van de ontwateringswerken en de verbetering van het rioleringsnetwerk mogelijk te maken in het kader van het economisch herstelplan in verband met de COVID-crisis, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 18.600 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 13 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 08 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1ste aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 10 01.03.08

10.979

10.979

- 7.440

- 7.440

3.539

3.539

O.A. 10 01.04.08

30.163

30.163

- 11.160

- 11.160

19.003

19.003

O.A. 15 81.05.13

-

-

+ 18.600

+ 18.600

18.600

18.600


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 december 2020.

E. DI RUPO J.-L. CRUCKE C. TELLIER


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^