Ministerieel Besluit van 15 februari 2017
gepubliceerd op 06 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017010985
pub.
06/03/2017
prom.
15/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010985

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


15 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten


De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van eco type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 347/2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2015 pub. 14/01/2016 numac 2016011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers van de federale staat en de aanwijzing van het federale voorzitterschap in het coördinatieorgaan en de aanduiding van een coördinator van het secretariaat van het vergunningscoördinerend en - sluiten tot benoeming van de vertegenwoordigers van de Federale Staat en de aanwijzing van het federale voorzitterschap in het coördinatieorgaan en de aanduiding van een coördinator van het secretariaat van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, Besluiten :

Artikel 1.Aan mevr. Isabel GARCIA-VILAR wordt eervol ontslag verleend uit haar functie van coördinator van het secretariaat van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten vanaf 31 januari 2017.

Art. 2.Dhr. Lenhard VANHOORN wordt vanaf 1 februari 2017 aangeduid als coördinator van het secretariaat van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten.

Brussel, 15 februari 2017.

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine MARGHEM De Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Philippe DE BACKER


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^