Ministerieel Besluit van 15 januari 2015
gepubliceerd op 21 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2015

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011024
pub.
21/01/2015
prom.
15/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2015


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7quater;

Gelet op de probabilistische analyse van de netbeheerder van 14 november 2014 betreffende de toestand van 's lands bevoorradingszekerheid uitgevoerd met toepassing van artikel 7bis van de voornoemde wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Energie van 12 december 2014 betreffende de noodzaak tot het aanleggen van een strategische reserve opgesteld overeenkomstig artikel 7ter van de voornoemde wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten;

Overwegende dat zowel de aangehaalde motieven als de voorgestelde hoeveelheden in overeenstemming zijn met de vastgestelde behoeften;

Dat de bevoorradingszekerheid van het land het aanleggen van een dergelijke aanvullende strategische reserve vereist;

Dat zowel de netbeheerder in zijn probabilistische analyse als de Algemene Directie Energie in haar advies op basis van deterministische berekeningen, tot vergelijkbare resultaten komen inzake het totale benodigde volume aan strategische reserve om de bevoorradingszekerheid te waarborgen;

Dat bovendien, de maximum geïdentificeerde hoeveelheden die beschikbaar zijn voor import, dit enkel zijn wanneer inzonderheid de weersomstandigheden de exporterende landen in staat stellen om voornoemde hoeveelheden daadwerkelijk op de markt te brengen;

Dat het bijgevolg noodzakelijk is om de aanleg van een strategische reserve te voorzien, die aanvullend is aan deze die reeds werd gecontracteerd door Elia op basis van de ministeriële besluiten van 3 april 2014 en 16 juli 2014;

Overwegende ook de beslissing van de exploitant van 25 maart 2014 tot onvoorziene stillegging van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2;

Dat bij de heropstart van die reactoren de voorwaarden moeten worden nageleefd die bepaald zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Dat op heden de datum van eventuele heropstart van die reactoren niet gekend is;

Dat die informatie van aard is om het volume dat nodig is voor de strategische reserve, te beïnvloeden;

Dat dit besluit het volume van minimum strategische reserve bepaalt dat moet worden gecontracteerd in de aanname, dat de reactoren Doel 3 et Tihange 2 onbeschikbaar blijven voor de winterperiode 2015-2016;

Dat in de aanname dat een of twee desbetreffende reactoren worden toegestaan, uiterlijk op 30 juin 2015,, door de nucleaire veiligheidsoverheden om opnieuw te starten, en beschikbaar zijn voor de winterperiode 2015-2016, in functie van de waargenomen toestand, zal het van belang zijn om de netbeheerder, te instrueren om het nodige volume te contracteren;

Overwegende dat het bovendien ook noodzakelijk is om een volume van aanvullende strategische reserve te contracteren, afkomstig uit de productie, voor een periode van twee opeenvolgende jaren vanaf 1 november 2015, om een globale verhoging van de strategische reserve die reeds werd gecontracteerd voor de periode 2014-2017, mogelijk te maken;

Bijgevolg wordt dan ook voorzien dat een volume tussen de 300 en 500 MW afkomstig van de productie gecontracteerd wordt voor twee opeenvolgende jaren vanaf 1 november 2015, Besluit :

Artikel 1.De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt zijn van toepassing op dit besluit.

Voor de toepassing van dit besluit wordt met de « wet » bedoeld; de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Art. 2.§ 1. De netbeheerder heeft tot taak een strategische reserve aan te leggen voor een aanvullend volume van 2.750 MW in vergelijking met het volume dat reeds werd gecontracteerd op basis van de ministeriële besluiten van 3 april 2014 en 16 juli 2014.

Overeenkomstig hoofdstuk IIbis van de wet dient dit volume samengesteld te zijn, voor wat betreft de capaciteit afkomstig van de productie, uit capaciteiten die niet beschikbaar zijn op 1 november 2015 zonder het aanleggen van een aanvullende strategische reserve.

Het volume van 2.750 MW beoogd in het eerste lid, wordt gecontracteerd voor een periode van een jaar vanaf 1 november 2015. Van dit volume zullen 300 tot 500 MW afkomstig zijn uit de productie, en worden gecontracteerd voor een periode van twee opeenvolgende jaren vanaf 1 november 2015. § 2. In afwijking van paragraaf 1, in de aanname dat aan de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 of aan een van deze reactoren wordt toegestaan, uiterlijk 30 juni 2015, door de nucleaire veiligheidsoverheden om opnieuw op te starten en beschikbaar te zijn voor de winterperiode 2015-2016, zal het de netbeheerder toegestaan worden om een strategische reserve aan te leggen voor een aanvullend volume bepaald in functie van de waargenomen toestand op basis van een nieuwe analyse van zijnentwege en van een nieuw advies van de Algemene Directie Energie, en op basis van de ontvangen offertes in het kader van de procedure die werd gestart ingevolge dit besluit.

Het bepaalde aanvullende volume wordt gecontracteerd voor een periode van een jaar vanaf 1 november 2015. Van dit volume zullen 300 tot 500 MW afkomstig zijn uit de productie, en worden gecontracteerd voor een periode van twee opeenvolgende jaren vanaf 1 november 2015.

Art. 3.Het afsluiten van een overeenkomst met de netbeheerder in het raam van de strategische reserve doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de commissie om de werkingsregels aan te passen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2015.

Brussel, 15 januari 2015.

Mevr. M.C. MARGHEM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^